Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2015

5.4. Regionutveckling och strukturfonderPDF-versio

Utveckling av regionerna

De strategiska tyngdpunkterna och de viktigaste åtgärderna inom regionutvecklingen fastställs i regeringsprogrammet och i statsrådets beslut om de riksomfattande målen för regionutvecklingen. Regionutvecklingsarbetet genomförs både genom nationella program och åtgärder och genom program och åtgärder som delvis finansieras av EU. Genomförandet av den nationella regionalpolitiken och EU:s regional- och strukturpolitik sammanpassas till ett fungerande system.

Verksamhetssystemet för regionutveckling samt åtgärderna för uppnående av de nationella målen för regionutvecklingen behandlas närmare i kapitel 32.50 under arbets- och näringsministeriets huvudtitel.

EU:s strukturfonders verksamhet i Finland och strukturfondsmedlen i budgetpropositionen

I Finland genomförs ännu under 2015 målet EU:s regionala konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007—2013, som primärt fokuserar på forskning, innovation, tillgänglighet och främjande av sysselsättning. Det praktiska genomförandet och åtgärderna för avslutande av åtgärdsprogrammen för programperioden 2007—2013 fortsätter till utgången av 2015.

Dessutom kommer man i Finland, i samarbete med flera andra länder, att genomföra målet för territoriellt samarbete i Europa (mål 3) samt europeiska grannskaps- och partnerskapsprogram (ENPI CBC). Avsikten är bl.a. att stärka integreringen inom unionens område på alla delområden samt öka det gränsöverskridande samarbetet och utbytet av bästa praxis. EU-medlen för dessa program ingår inte i statsbudgeten.

Den strukturfondsfinansiering som Finland fått för programperioden 2007—2013 är totalt ca 1,6 miljarder euro enligt gängse pris och statens medfinansiering beräknas vara ca 1,5 miljarder euro.  

Strukturfondsprogrammets mål för programperioden 2014—2020 är att

  • — skapa ny och mångsidig näringslivsstruktur i regionerna och främja sysselsättningen,
  • — förbättra små och medelstora företags tillväxtmöjligheter,
  • — öka andelen förnybar energi och förbättra energieffektiviteten,
  • — minska den strukturella arbetslösheten och utveckla arbetslivets kvalitet,
  • — nyttiggöra kunnandet och ny kunskap för att stärka konkurrenskraften,
  • — säkerställa att det finns kunnig arbetskraft som motsvarar de behov arbetsmarknaden och näringslivet har, och
  • — stödja livslångt lärande och främja social integration.

Genom strukturfondsprogrammet genomförs Europa 2020-strategin och dess nationella program.

Med åtgärder inom ramen för målet europeiskt territoriellt samarbete samt delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC) under programperioden 2014—2020 stöds utbyte av erfarenheter, samarbete och skapande av nätverk i gränsområdena och i de större samarbetsområdena.

Strukturfondsmedel väntas år 2015 bli intäktsförda i statsbudgeten till ett belopp av sammanlagt 70 miljoner euro. Här ingår inkomsterna från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden för programperioden 2007—2013 samt förskottsbetalningar för programperioden 2014—2020.

EU:s strukturfondsprogram 2014—2020 och den finansiering som föreslås i budgetpropositionen för 2015 (EU:s och statens finansiering sammanlagt) mn euro

Program/-avsnitt/prioritet De ekonomiska ramarna
i form av
fullmakt
under programperioden 2014—2020
Bevillningsfullmakt
2015
     
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) 1 376,860 185,096
Europeiska socialfonden (ESF) 897,197 122,532
Europeiskt territoriellt samarbete (ETS) och delområdet gränsöverskridande samarbete inom det europeiska grannskapsinstrumentet (ENI CBC) 120,975 17,282
Fonden för europeiskt bistånd (FEAD) 26,519 3,639
     
ERUF, ESF, ETS/ENI CBC och FEAD sammanlagt 2 421,551 328,549