Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2015

Miljöministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 35)PDF-versio

För miljöministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 204 miljoner euro, vilket är 68 miljoner euro mindre än 2014. Ändringen förklaras av överföringen av reparations- och energiunderstöd så att de betalas ur bostadsfonden samt utgiftsbesparingar, ca 26 miljoner euro, av vilka största delen riktas till reparationsunderstöd, utgifter för anskaffning av och ersättning för naturskyddsområden, vissa utgifter för miljövård och främjande av miljövården. 

Av anslagen i budgeten riktas 60 % till miljö- och naturvård. Största delen av stöden som riktas till byggande av bostäder finansieras av Statens bostadsfond (SBF) som är en fond utanför statsbudgeten.

Miljö- och naturvård

Genomförandet av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) samt genomförandet av nätverket Natura 2000 och naturskyddsprogram som man beslutat om tidigare fortsätter. Genomförandet av det kompletterande programmet för skydd av myrar ska inledas. Sammanlagt föreslås för dessa ett anslag på 48,8 miljoner euro och dessutom en fullmakt att ingå avtal och förbindelser på 10 miljoner euro. För de offentliga förvaltningsuppgifter som hör till Forststyrelsens naturtjänster föreslås sammanlagt ca 34 miljoner euro, av vilket 5 miljoner euro som ett tillägg av engångsnatur riktas till förbättring av nationalparkernas infrastruktur och investeringar i natur- och kulturobjekt. Statligt stöd för nya vatten- och avloppsprojekt och projekt för iståndsättande av miljön beviljas inte längre.

För främjande av grön ekonomi föreslås 1,1 miljoner euro som är avsedda att användas särskilt för utredningar som hänför sig till klimatpolitiken. Man arbetar för att förbättra Östersjöns tillstånd i ett internationellt och nationellt samarbete mellan olika förvaltningsområden, där målet är att skyddsåtgärderna ska ha så god effekt och vara så kostnadseffektiva som möjligt. Åtgärderna för att förbättra Östersjöns och insjöarnas tillstånd inriktas på att reducera näringsbelastningen i synnerhet från jordbruket. För drift och underhåll av oljebekämpningsfartygen samt för utvecklande av bekämpningsmetoder anvisas extra satsningar, och utöver detta reserveras 0,6 miljoner euro för planeringen av en grundläggande renovering av havsforskningsfartyget Aranda.

Samhällen, byggande och boende

Under budgetmomentet finansieras utöver omkostnader för Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet även understöd för vård av byggnadsarvet. Alla andra stöd i samband med bostadsproduktionen finansieras av statens bostadsfond som är en fond utanför budgeten. Även reparations- och energiunderstöden för bostäder, sammanlagt 35 miljoner euro, betalas 2015 i sin helhet ur statens bostadsfond. Reparationsunderstöden riktas särskilt till reparationer som stöder att äldre personer och personer med funktionsnedsättning kan bo hemma och till byggande av nya hissar. Av statens bostadsfonds medel används 216,5 miljoner euro till betalning av understöd, ackord och räntestöd inom bostadsväsendet.

För den statsunderstödda sociala bostadsproduktionen föreslås räntestödsfullmakter på 1 250 miljoner euro, borgenslånefullmakter på 285 miljoner euro och statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolag på 100 miljoner euro. Den statsunderstödda bostadsproduktionen riktas primärt till de största tillväxtcentrumen och då särskilt Helsingforsregionen.

För att öka den statsunderstödda produktionen av hyresbostäder kan de kommuner i Helsingforsregionen som har ingått intentionsavtal beviljas tidsbundna startbidrag till ett belopp av högst 10 miljoner euro. För att stödja att det i huvudstadsregionen byggs hyresbostäder enligt borgenslånemodellen beviljas tidsbundet startbidrag, dock högst 3 miljoner euro 2015. Från ingången av 2015 införs en ny 20-årig räntestödsmodell. Den temporära sänkningen av självriskandelen för räntan på normala hyresbostäder samt ungdoms- och studiebostäder från 3,4 procent till 1 procent gäller till utgången av 2015. Enligt regeringsprogrammet riktas till huvudstadsregionen högst 2 miljoner euro till tidsbundna understöd för ändring av användningsändamål, som syftar till att främja att kontors- och industribyggnader byggs om till hyresbostäder.

I de områden som omfattas av avsiktsförklaringarna främjas dessutom bostadsproduktionen genom sådana understöd för byggande av kommunalteknik som beviljas till ett belopp av högst 15 miljoner euro.

Byggandet och reparationen av bostäder för grupper med särskilda behov stöds även genom investeringsunderstöd till ett belopp av 120 miljoner euro. Understöden riktas primärt till åtgärder för att främja bostadsproduktionen för de svagaste grupperna.

Till utvecklandet av bostadsområden riktas 4 miljoner euro, med särskild betoning på bostadsområdena i de största städerna och sådana åtgärder som skapar social enhetlighet och med hjälp av vilka man förbättrar serviceförmågan i området, invånarnas verksamhetsmöjligheter och områdenas funktionalitet. I syfte att vidareutveckla och etablera boenderådgivningsverksamheten 2015—2017 så att den blir en permanent verksamhet höjs beloppet av understödet för boenderådgivning till högst 35 procent. Samtidigt höjs fullmakten att bevilja understöd till 0,9 miljoner euro.