Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2015

Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 32)PDF-versio

För arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 3 439 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 63 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2014. Av anslagen under huvudtiteln utgör andelen för närings- och innovationspolitiken 41 %, andelen för sysselsättnings- och företagsamhetspolitiken 23 %, andelen för regionutvecklingen och strukturfondspolitiken 13 % och andelen för energipolitiken 10 %.

Förvaltning

Som anslag för förvaltningen föreslås 335 miljoner euro. Av det kanaliseras till omkostnaderna för närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) 209 miljoner euro, vilket innebär en minskning på 7 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2014. Minskningen beror i huvudsak på effektiviseringsåtgärder som gäller regionalförvaltningen.

Närings- och innovationspolitik

För Innovationsfinansieringsverket Tekes kapitalplaceringsverksamhet i företag i den inledande fasen föreslås ett anslag på 20 miljoner euro. För Tekes lånefullmakter föreslås ett anslag på 167 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 60 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2014. Tilläggssatsningen hänför sig i huvudsak till den digitala ekonomin, bioekonomi samt cleantech. Dessutom föreslås det att maximibeloppet för lån för vilka betalningsbefrielse för Tekes lån kan beviljas slopas. För Tekes fullmakter att bevilja understöd föreslås 359 miljoner euro, vilket innebär en minskning på 41 miljoner euro till följd av främst sparåtgärder.

För kapitalisering av Finlands Industriinvestering Ab föreslås 80 miljoner euro, av vilket 30 miljoner euro att användas till den verksamhet som Fonden för tillväxtfonder II bedriver och 50 miljoner euro till kapitalplaceringsverksamhet som främjar förnyelse, större mångsidighet och tillväxt hos särskilt industriella företag samt tillväxten hos företag inom bioekonomi och hälsovård.

Som en del av programmet för tillväxtfinansiering föreslås för Finnvera Abp ett kapitallån på 5 miljoner euro för rekapitalisering av Aloitusrahasto Vera Oy.

Verksamheterna vid Centralen för turistfrämjande föreslås bli överförda till Finpro rf från och med den 1 januari 2015. Det föreslås att anslagen för Team Finland-verksamheten ökas med 9 miljoner euro och anslagen för det treåriga programmet för att främja företagens internationalisering och utländska investeringar ökas med 5 miljoner euro.

För Finlands Exportkredit Ab:s utbetalning av krediter som beviljats tidigare för refinansieringsverksamhet föreslås anslag på 459 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 45 miljoner euro.

Sysselsättnings- och företagsamhetspolitik

Ungas och nyutexaminerades etablering på arbetsmarknaden stöds genom en effektivisering av samhällsgarantin för unga. Företagandet bland unga stöds genom att utvidga verksamhetsmodellen med företagarverkstäder för unga till hela landet. Långtidsarbetslösheten minskas genom reformer som träder i kraft vid ingången av 2015 och som gäller sysselsättningsfrämjande multiprofessionell samservice samt finansieringen av arbetsmarknadsstödet. Genom en lag som träder i kraft vid ingången av 2015 permanentas nätverket av servicecentraler för arbetskraft och centralernas verksamhet utsträcks till att omfatta hela landet.

Det föreslås att från social- och hälsovårdsministeriets huvudtitel överförs andelen grunddel av lönesubventionen och startpengen för dem som får arbetsmarknadsstöd, 125 miljoner euro, till momentet offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Från momentet överförs 7,5 miljoner euro till undervisnings- och kulturministeriets huvudtitel för att användas för läroavtalsutbildning samt 5 miljoner euro till TE-byråernas omkostnader för genomförandet av åtgärderna i det strukturpolitiska programmet. Till momentet hänför sig dessutom sparåtgärder som uppgår till 50 miljoner euro.

För företagens investerings- och utvecklingsprojekt föreslås en bevillningsfullmakt på 22 miljoner euro, vilket är 4 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2014. Minskningen beror i huvudsak på sparåtgärder.

Energipolitik

För produktionsstöd för förnybar energi föreslås 204 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 60 miljoner euro. Ökningen beror främst på att vindkraftskapaciteten ökat. Nivån på förslagsanslaget beror på vilka investeringar som görs men också på utvecklingen av elmarknadspriserna och, i fråga om inmatningstariffen för skogsfliskraftverk, på hur priset på utsläppsrätter utvecklas.

Det föreslås att bevillningsfullmakten för energistöd ska uppgå till 35 miljoner euro, av vilket 3 miljoner euro är avsett för programmet för utveckling av biobränslen för trafiken. Genom utbyggnaden av terminaler för kondenserad naturgas (LNG) garanteras distributionen av och tillgången till naturgas. För investeringsunderstöd för LNG-terminaler föreslås ett anslag på 31 miljoner euro för att användas åren 2013 och 2014 för utbetalningar av bevillningsfullmakter.

Övriga politiksektorer

För politiksektorn företagens omvärld, marknadsreglering och arbetslivet föreslås ett anslag på 39 miljoner euro. Arbets- och näringsministeriet genomför i samarbete med de andra ministerierna ett program för främjande av sund konkurrens som regeringen startat. Magistratens och NTM-centralernas lokalmyndighetsuppgifter i fråga om handels- och föreningsregistret överförs från den 1 september 2015 till Patent- och registerstyrelsen.

Som anslag för regionutveckling och strukturfondspolitik föreslås 446 miljoner euro. Finlands nationella mål stöds av EU:s strukturfonder under programperioden 2014—2020, och målen har fastställts i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014). Regionutvecklingen och strukturfonder beskrivs närmare i avsnitt 5.4.

Som anslag för integrationspolitiken föreslås 97 miljoner euro. Ett kompetenscentrum för integrationsfrämjande har inrättats vid arbets- och näringsministeriet. Kompetenscentrumets uppgift är att stödja lokala aktörers kunnande i syfte att främja integrationen och sysselsättningen av invandrare. Centrumet följer upp och utvärderar verkställigheten av integrationsfrämjandet.