Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2015

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 31)PDF-versio

För kommunikationsministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 2 854 miljoner euro, vilket innebär en minskning på ca 116 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2014. Av anslagen under huvudtiteln utgör andelen för trafikpolitiken 66 %, andelen för kommunikationspolitiken 19 % och andelen för forskningen 2 %.

Kommunikationspolitik

Kommunikationsverket, som sköter administrativa uppgifter, har omkostnader på 33,1 miljoner euro som finansieras i huvudsak med inkomsterna av de avgifter som Kommunikationsverket tar ut. Anslagsfinansieringens andel är 11,9 miljoner euro. Verksamhetsområdet föreslås få direkt stöd för stödjande av tidningspressen till ett belopp av 0,5 miljoner euro och för innovationsstöd till medierna till ett belopp av 10 miljoner euro. Till statens televisions- och radiofond överförs 507,9 miljoner euro i syfte att täcka kostnaderna för Rundradion Ab:s allmännyttiga verksamhet.

För genomförandet av det riksomfattande bredbandsprojektet föreslås finansiering på sammanlagt 16 miljoner euro 2015.

Trafikpolitik

Det anvisas 81 miljoner euro till omkostnaderna för Trafikverket som ansvarar för underhållet av servicenivån för trafiken på de trafikleder som förvaltas av staten och i samarbete med andra aktörer för att trafiksystemet fungerar. Utgifterna för bastrafikledshållningen beräknas uppgå till 979 miljoner euro, varav 907 miljoner euro finansieras med anslag. Till trafikinvesteringar, inkl. efterfinansierings- och livscykelsfinansieringsprojekt, anvisas det 458 miljoner euro.

Som nya projekt 2015 inleds byggandet av triangelspåret i Riihimäki, utökandet av kapaciteten på banavsnittet Helsingfors—Riihimäki, rv 3 Tammerfors—Vasa (Laihela) 1 fasen, iståndsättningen av rv 22 på sträckan Uleåborg—Kajana—Vartius, elektrifieringen av banan Bennäs—Jakobstad—Alholmen och förflyttningen av djupfarleden i Saimen vid Nyslott. Dessutom fortsätter de projekt som man i den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2014 föreslog att skulle inledas, dvs. fördjupandet av havsfarleden till Raumo, förbättringen av lv 148 vid Kervovägen, byggandet av en planskild anslutning i Arolammi på rv 3 och den grundliga förbättringen av sträckan Viitasaari—Keitele på sv 77.

Trafiksäkerhetsverket ansvarar för myndighetstjänsterna för trafiken som gäller trafiksystemets säkerhet, datalager, driftsäkerhet och marknad. Utgifterna för myndighetstjänsterna för trafiken beräknas uppgå till 134 miljoner euro, varav 85 miljoner euro finansieras med inkomsterna av avgifter och med ett anslag på 49 miljoner euro.

För stödet till trafiken och köp av tjänster för trafiken föreslås 207,5 miljoner euro, varav 91 miljoner euro anvisas för att främja sjöfarten och den övriga sjötrafiken, 99 miljoner euro för köp och utvecklande av tjänster inom kollektivtrafiken samt 17,5 miljoner euro för köp och avtal om köp inom förbindelsefartygstrafiken i skärgården.

Forskning

Meteorologiska institutets utgifter beräknas uppgå till 68 miljoner euro, varav 22 miljoner euro finansieras med inkomster. För verksamheten vid högkvarteret i Finland för ICOS-projektet, dvs. det projekt för uppföljning av växthusgasutsläpp som godkänts inom Europeiska strategiska forumet för forskningsinfrastruktur, reserveras 1,25 miljoner euro.