Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2015

Finansministeriets förvaltningsområde (huvudtitel 28)PDF-versio

För finansministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 16 950 miljoner euro, vilket innebär en minskning på 63 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2014. Av förvaltningsområdets anslag är andelen för understöd till kommunerna 50 %, andelen för pensioner och ersättningar som staten betalar 28 % och andelen EU-avgifter 12 %.

Beskattningen och tullväsendet

Det föreslås att Skatteförvaltningens anslag höjs med 2,5 miljoner euro för tryggande av den grundläggande verksamheten när VALMIS-programreformen inleds. För Skatteförvaltningen föreslås ett tillägg på 2,66 miljoner euro för investerings- och driftskostnader för olika informationssystem. För investeringsutgifterna för Skatteförvaltningens olika projekt som gäller informationssystem föreslås dessutom en tilläggsfinansiering på 4,15 miljoner euro som en överföring från förvaltningsområdets produktivitetsmedel.

För Tullens omkostnader föreslås ett tillägg på 2,5 miljoner euro för bevarande av nivån på bil- och punktbeskattningen och tryggande av brottsbekämpningen. För att stävja den illegala resandeinförseln av alkoholdrycker föreslås ett tilläggsanslag på 0,3 miljoner euro.

Tjänster för statssamfundet

Betalningen av ersättningar när det gäller statens skadeståndsverksamhet koncentreras till Statskontoret. För Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning föreslås ett tilläggsanslag på 2 miljoner euro för intensifierat stöd för införandet av Kieku-datasystemet och utgifter som föranleds av att systemet inte är färdigt. Under budgetåret föreslås för omkostnaderna för Statens informations- och kommunikationstekniska center ett anslag på 3 miljoner euro och för investeringsutgifter ett anslag på 10 miljoner euro.

Främjande av projekt som gäller informationsförvaltning och informationssystem samt av produktivitetsfrämjande projekt

I budgeten reserveras centraliserad finansiering för informationsförvaltningsprojekt som främjar produktiviteten inom statsförvaltningen, för anskaffning av undersökningar och tjänster samt för centrala informationssystemprojekt. För sju projekt har det till förvaltningsområdenas förfogande överförts sammanlagt ca 22 miljoner euro. Senare under 2014 ska ca 12 miljoner euro anvisas för projekt som ökar produktiviteten. Av detta belopp beräknas ca 7 miljoner euro gå till projekt som gäller informationsförvaltning och informationssystem och 5 miljoner euro till andra produktivitetsprojekt.

Statens regional- och lokalförvaltning

För piloteringen av den offentliga förvaltningens gemensamma Kundservice 2014-projekt föreslås ett anslag på 1,5 miljoner euro för utgifterna för informationssystemet.

Stöd till kommunerna

För statsandelen för kommunal basservice föreslås 8 441 miljoner euro, vilket innebär en minskning på 171 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2014. Minskningen av statsandelen beror främst på de nedskärningar av statsandelen som gjorts i tidigare rambeslut och i anslutning till reformen av finansieringen av yrkeshögskolorna. Statsandelen höjs bl.a. av de utvecklingsåtgärder inom social- och hälsovården som görs enligt regeringsprogrammet med 47 miljoner euro, ändringen av beräkningsgrunderna (bl.a. invånarantal) med 60 miljoner euro, indexhöjningen med 43 miljoner euro och kompensationen för kommunernas förluster av skatteinkomster med 73,5 miljoner euro.

Den kommunala ekonomin, det statliga stödet till kommunerna samt effekterna av statens åtgärder på den kommunala ekonomin behandlas i avsnitt 7, Den kommunala ekonomin.

Överföringar till landskapet Åland

De inkomstöverföringar som ska betalas till landskapet Åland beräknas uppgå till sammanlagt 250 miljoner euro, dvs. samma nivå som i den ordinarie budgeten för 2014.

Statens pensionsutgifter

För de pensioner och ersättningar som staten betalar föreslås ett anslag på 4 693 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 129 miljoner euro jämfört med den ordinarie budgeten för 2014. Ökningen beror på indexjusteringar och på pensionernas ökade volym.

Finansiell stabilitet

Regeringen ska i samband med budgetpropositionen till riksdagen överlämna en proposition med förslag till ny lagstiftning om återhämtning och rekonstruktion av kreditinstitut och värdepappersföretag samt inrättande av en ny rekonstruktionsmyndighet. Nationell rekonstruktionsmyndighet är Verket för finansiell stabilitet som även administrerar den nya fond utanför statsbudgeten som ska inrättas, dvs. fonden för finansiell stabilitet. För omkostnaderna för Verket för finansiell stabilitet föreslås ett anslag på 3 miljoner euro. Motsvarande belopp har beaktats som inkomst i form av förvaltningsavgifter till verket för finansiell stabilitet. Det föreslås att lagen om tillfällig bankskatt upphävs. Åren 2013 och 2014 slopas de budgeterade reservationsanslagen för användningen av intäkterna från bankskatten, sammanlagt 266 miljoner euro, och av anslagen ombudgeteras 166 miljoner euro för överföring till den fond som ska inrättas. Det föreslås att lagen om statens säkerhetsfond ska upphävas och säkerhetsfondens penningmedel på 1,1 miljoner euro ska överföras till budgeten.

EU och internationella organisationer

För Finlands finansiella bidrag till Europeiska unionen föreslås ett anslag på 2 015 miljoner euro, vilket är samma belopp som i den ordinarie budgeten för 2014.