Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2015

5.1. Budgetpropositionen och ramarna för statsfinansernaPDF-versio

Statsminister Stubbs regering följer rambestämmelserna i regeringsprogrammet för statsminister Katainens regering och ramen för valperioden. Med hjälp av rambestämmelserna garanteras en utgiftspolitik inom statsfinanserna som är ansvarsfull och långsiktig och främjar ekonomisk stabilitet.

Under ramperioden 2012—2015 har man flera gånger kommit överens om nya anpassningsåtgärder, genom vilka ramnivån för valperioden har sänkts. I planen för den offentliga ekonomin från april 2014 är ramnivån 41 884 miljoner euro för 2015. Den ofördelade reserven för 2015 var tekniskt negativ (-65,8 miljoner euro), men målet var att när försäljningen av de aktier som planerats för 2014 intäktsförs skulle den ofördelade reserven för 2015 i verkligheten ha motsvarat ca 84 miljoner euro.

I rambeslutet till planen för den offentliga ekonomin i april justerades ramarna för perioden 2015—2018 enligt 2015 års pris- och kostnadsnivå. Den beräknade pris- och kostnadsnivån har ändrats bara litet från prognosen från våren 2014.

Den totala kostnaden för övergång till 2015 års pris- och kostnadsnivå är ca 330 miljoner euro. Utan frysning av indexjusteringarna (barnbidragen och försvarsmaktens materialanskaffningar), som det har beslutats om som sparåtgärder, och de indexjusteringar som genomförs lägre än vanligt (för de förmåner som är bundna till folkpensionslagen och lagen om pension för arbetstagare samt den statliga finansieringen av universitet och yrkeshögskolor) skulle pris- och kostnadsnivåjusteringen ha varit sammanlagt ca 490 miljoner euro.

Justeringar av pris- och kostnadsnivån i ramen, mn euro

  2015
   
Justering av ramnivån jämfört med rambeslutet från våren 2014  
   Enligt lagstiftningen indexbundna utgifter (pensioner, kommunernas statsandelar och övriga enligt lagstiftningen indexbundna statsbidrag, EU-medlemsavgiften) 4,7
   Övriga utgifter inom ramen 4,9
Sammanlagt 9,6

I ramnivån för 2015 beaktas dessutom strukturella ändringar i ramen till ett belopp av sammanlagt ca 263 miljoner euro. De strukturella ändringarna har specificerats närmare i följande tabell.

I ramnivån har man beaktat inkomsterna från den aktieförsäljning som beslutades i planen för den offentliga ekonomin våren 2014 och realiserades 2014 samt rambestämmelsen enligt vilken det av den del av försäljningsinkomsterna som årligen överskrider 400 miljoner euro högst 150 miljoner euro kan användas för sådana infrastruktur- och kompetensinvesteringar av engångsnatur som stödjer hållbar tillväxt. Beslut om sådana utgifter har fattats såväl i planen för den offentliga ekonomin våren 2014 som i regeringsprogrammet 2014.

Strukturella ändringar i ramen, mn euro

Moment Ärende 2014 2015
       
  År 2014 har utfallet av inkomster från aktieförsäljningen varit över 550 miljoner euro. Enligt rambestämmelsen kan då 150 miljoner euro användas för sådana infrastruktur- och kompetensinvesteringar av engångsnatur som stödjer hållbar tillväxt (genomförs tekniskt genom att höja ramnivån).   150
24.01.01 Övergång till bruttobudgetering av visuminkomster.   43
24.30.66 Utgifter för projekt som genomförs i samarbete med andra länder. Motsvarande inkomster har antecknats under moment 12.24.99.   13
26.20.70 Det återtagna anslaget för utsjöbevakningsfartyget i tilläggsbudgeten för 2014 ombudgeteras för 2015.   3
28.91.41 Återbäring för skattefri användning och återbäring för fartygstrafik, totalt 42 miljoner euro, har överförts för att dras av under moment 11.08.07 (iakttagelse i statens revisionsverks granskningsrapport). Gäller en ändring i skattestödsystemet: övergång från utgiftsstöd till minskning av statens inkomst.   -42
29.40.55 Precisering av yrkeshögskolornas moms-överföring.   3
31.30.63 Sätten att arrangera kollektivtrafiken ändras 1.7.2014 stegvis fram till 2.12.2019. I fortsättningen ersätter staten i regel trafikidkarna direkt och understöder inte längre kommunerna. Staten får biljettinkomster som budgeteras under moment 12.31.10. 2 2
32.01.29 Mervärdesskatteutgifterna sjunker och på motsvarande sätt ökar CTF:s och VTT:s utgifter ökar genom det nya arrangemanget (teknisk överföring in i ramen från ett moment utanför ramen).   20
32.30.51 Överföring av lönesubventionerna och startpengens grunddel från SHM till moment 33.20.52 (teknisk överföring in i ramen från ett moment utanför ramen).   125
33.20.52 Minskning av statens inbesparing i anknytning till att ansvaret för finansiering av arbetsmarknadsstödet överförs till kommunerna beroende på kommunernas ökade aktivering. Gäller ett moment utanför ramen, varför ramnivån korrigeras tekniskt nedåt.   -15
33.20.52 Likviditetsmedel av engångsnatur. Innebär minskning av statens inbesparing för 2015 i anknytning till att ansvaret för finansiering av arbetsmarknadsstödet överförs till kommunerna. Gäller ett moment utanför ramen, varför ramnivån korrigeras tekniskt nedåt.   -15
35.20.55 Reparationsunderstöden överförs till Statens bostadsfond för betalning (ramnivån korrigeras tekniskt nedåt).   -25
  Sammanlagt 2 263

Ofördelad reserv

Med beaktande av ovannämnda justeringar i ramnivån ligger ramnivån för 2015 på 42 142 miljoner euro.

De anslag som ska hänföras till ramen för budgetpropositionen föreslås uppgå till 41 863 miljoner euro. Den ofördelade reserven för 2015 uppgår således till 79,7 miljoner euro utöver tilläggsbudgetreserveringen på 200 miljoner euro.

Utgifter utanför ramen

Utanför ramarna för statsfinanserna är framför allt utgifter som växlar med konjunkturerna och den automatiska finansieringen, såsom utgifterna för utkomstskyddet för arbetslösa, lönegaranti, bostadsbidrag och statens andel av utgifterna för utkomststöd. De nämnda utgifterna inkluderas likväl i ramarna när det gäller hur de ändringar som gjorts i grunderna för utgifterna inverkar på dem. Utanför ramarna lämnas dessutom bl.a. ränteutgifterna för statsskulden, mervärdesskatteutgifterna, finansinvesteringarna och de utgifter där staten fungerar som teknisk förmedlare av medfinansiering från utomstående.

Som utgifter utanför ramen föreslås 11,8 miljarder euro, vilket är på samma nivå som vad som budgeterats för 2014 (inklusive tilläggsbudgetpropositionerna). Jämfört med den ordinarie budgeten ökar utgifterna utanför ramen dock med ca 230 miljoner euro. Såväl i 2015 års budgetproposition som i 2014 års tilläggsbudgetar har det budgeterats årliga tillväxtsatsningar för ca 100 miljoner euro som regeringen beslutat om. Investeringarna är av typen finansiella investeringar.

Jämfört med 2014 ökar de konjunkturrelaterade utgifterna, liksom även den kompensation som betalas till kommunerna för förlust av skatteinkomster. Den ökande kompensationen förklaras bl.a. av höjningen av pensionsinkomstavdraget i kommunalskatten och av det nya avdraget för barnfamiljer. Från år 2014 sjunker däremot de utgifter som motsvarar de inkomster som erhålls från EU vid övergången av programperioderna, liksom även räntorna för statsskulden.

Avsikten är att år 2015 inrätta en ny fond för finansiell stabilitet. Enligt förslaget ska det i fonden överföras 166 miljoner euro, vilket är en del av de upplupna intäkterna från bankskatten i budgeten för åren 2013—2014. Överföringen budgeteras som en utgift utanför ramen, vilket är ett undantag från rambestämmelsen. Under valperioden har redan tidigare gjorts undantag från ramen. Intäkterna från den s.k. Yle-skatten som trädde i kraft vid ingången av 2013 beslutade man också överföra i den utomstående fonden som en utgift utanför ramen, vilket var ett undantag från ramen.

Anslag utanför ramen, mn euro

  2015 budgetprop.
   
Utkomstskyddet för arbetslösa, bostadsbidrag och lönegarantin 3 828
Kompensation till kommunerna för skattelättnader 1 396
Utgifter motsvarande inkomster som erhålls från EU 1 180
Utgifter motsvarande tippningsvinstmedel och intäktsföringen från Penningautomatföreningen samt totospel 937
Utgifter som finansieras med aktieförsäljningsinkomster på basis av regeln för användning av inkomster av försäljning av aktier 0
Ränteutgifter 1 766
Finansiella investeringar 767
Tekniska genomgångsposter 200
Mervärdesskatteanslag 1 094
Överföring till statens televisions- och radiofond 508
Överföring till fonden för finansiell stabilitet 166
Sammanlagt 11 843