Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2015

4.5. Övriga inkomstposterPDF-versio

Regeringen beslutade som en del av planen för de offentliga finanserna 2015—2018 om åtgärder genom vilka statens förmögenhet inriktas på en produktivare användning än för närvarande. De åtgärder som ska genomföras 2014—2015 syftar till att till staten intäktsföra ca 1,9 miljarder euro mer än vad som tidigare eftersträvades. Enligt beslutet intäktsförs 2015 från statens pensionsfond till statsfinanserna 500 miljoner euro mer än planerat. Dessutom ökas intäktsföringen med 640 miljoner euro genom ägararrangemang vid statsbolag och med 125 miljoner euro genom extra intäktsföring från statliga affärsverk.

Statens inkomster av blandad natur 2015 beräknas uppgå till 5 997 miljoner euro, dvs. 1 107 miljoner euro mer än vad som budgeterades för 2014. Inkomsterna från EU beräknas öka med 336 miljoner euro jämfört med 2014. Av inkomsterna från Europeiska unionen består de viktigaste posterna av utvecklingsstöd för lantbruket och landsbygden samt av strukturpolitiska stöd. Från statens pensionsfond intäktsförs enligt uppskattning 2 275 miljoner euro i statens budgetekonomi. Återtagandet av anslaget för användningen av intäkterna från bankskatten ökar inkomsterna av blandad natur med 266 miljoner euro år 2015.

Ränteinkomsterna och intäktsföringen av vinst beräknas uppgå till ett belopp av 2 783 miljoner euro, vilket är 198 miljoner euro mer än vad som budgeterades för 2014. I ränteinkomster beräknas inflyta ca 138 miljoner euro, dvs. ca 7 % mindre än vad som budgeterades för 2014. Statens ränteinkomster inflyter av räntor på långfristiga lån som staten har beviljat samt på investeringar av kassareserver som överskrider det dagliga behovet. Minskningen av skatteinkomster beror huvudsakligen på den uppskattade minskningen av ränteinkomster på statliga lån som beviljats Senatfastigheter och på minskade ränteinkomster av statens depositioner. Statens kassareserver beräknas uppgå till 6½ miljarder euro och genomsnittsavkastningen beräknas bli exceptionellt låg, 0,1 %.

Inkomsterna av vinstutdelning och av försäljning av aktier beräknas vara 2 149 miljoner euro. Enligt lagen om Finlands Bank intäktsför Finlands Bank 50 % av sitt resultat från föregående år till staten. Bankfullmäktige kan dock bestämma att en större andel än så ska intäktsföras. Trots att Finlands Bank de senaste åren har intäktsfört större andelar till staten än vad huvudregeln kräver, har man för 2015 utgått från en intäktsföring av samma storlek som i den ordinarie budgeten för 2014, dvs. 150 miljoner euro. Intäktsföringen av vinsten från statens affärsverk beräknas uppgå till 345 miljoner euro, varav Senatfastigheters andel är 210 miljoner euro och Forststyrelsens andel 135 miljoner euro.

  2013 bokslut 2014 uppskattning 2015
budgetprop.
2014—2015 förändr., %
         
Inkomster av blandad natur, mn euro 5 137 4 890 5 997 23
— överföring från statens pensionsfond 1 678 1 732 2 275 31
— inkomster från EU 1 209 909 1 245 37
— statens andelar av tippningens och penninglotteriets vinstmedel 535 541 541 0
— avkastning av Penningautomatföreningens verksamhet 413 422 426 1
— överföring från statens bostadsfond 117 90 66 -27
— övriga 1 184 1 196 1 444 21
  2013 bokslut 2014
uppskattning
2015 budgetprop. 2014—2015 förändr., %
         
Ränteinkomster och intäktsföring av vinst, mn euro 2 030 2 585 2 783 8
— ränteinkomster 148 150 138 -7
— utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktier 1 416 1 985 2 149 8
— andel i Finlands Banks vinst 227 180 150 -17
— intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst 240 270 345 28