Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell

Statsbudgeten 2015

3.2. Finanspolitiska åtgärderPDF-versio

En förbättring av det strukturella saldot för de offentliga samfunden kräver åtgärder som ökar de offentliga samfundens inkomster och minskar deras utgifter. Det kan vara fråga om direkta anpassningsåtgärder som gäller inkomster och utgifter eller åtgärder som förbättrar förutsättningarna för ekonomisk tillväxt.

Åtgärder i syfte att nå de finanspolitiska målen

I syfte att nå de finanspolitiska målen har det under valperioden fattats beslut om sådana åtgärder som minskar statens utgifter och sådana som ökar statens inkomster. Åtgärderna uppgår till ca 6,4 miljarder euro netto 2018, dvs. 2,8 % av den totala produktionen, jämfört med det sista rambeslutet om statsfinanserna under föregående valperiod. Anpassningsåtgärderna inom den offentliga ekonomin som helhet blir större än statens anpassningsåtgärder, på 2018 års nivå 3,3 % av den totala produktionen. Detta beror främst på höjningar av socialskyddsavgifterna.

I det svåra ekonomiska läget stöds tillväxten och sysselsättningen genom tidsbegränsade, riktade åtgärder, särskilt 2014—2015. Som en del av planen för de offentliga finanserna våren 2014 fattades det beslut om att statens förmögenhet ska inriktas på en produktivare användning och att det ska genomföras tidsbundna tillväxtåtgärder på nästan 0,5 miljarder euro 2014—2015. I regeringsprogrammet för Stubbs regering fattades det också beslut om nya åtgärder som stöder sysselsättningen och tillväxten. Besluten genomförs i denna budgetproposition.

Regeringens strukturpolitiska program innehåller centrala element för att reformera de ekonomiska strukturerna på ett sätt som stöder den ekonomiska tillväxten och hållbarheten i de offentliga finanserna: skapande av balans i den kommunala ekonomin genom den budgetram som införs och genom andra gemensamma åtgärder mellan staten och kommunerna, produktivitetstillväxt inom den offentliga serviceproduktionen med hjälp av service- och finansieringsstrukturreformer inom social- och hälsovården samt förlängning av arbetskärriärerna genom pensionsreformer och andra åtgärder inriktade på början av och avbrott i arbetskarriären. Programmet innehåller också ett flertal åtgärder för att sänka den strukturella arbetslösheten och effektivisera verksamheten på bostadsmarknaden. I regeringens beslut om att säkerställa genomförandet av det strukturpolitiska programmet (28.8.2014) fattades det beslut om att snabbt bereda ett budgetramsystem för kostnadskontroll inom de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna.

De tidigare besluten att sänka samfundsskattesatsen, revidera systemet för beskattning av vinstutdelning och främja sysselsättningen särskilt för unga stärker programmet och blir en naturlig del av reformhelheten.

Utsikterna för att nå målen

När den ekonomiska tillväxten och sysselsättningsnivån varit lägre än förväntat och även tillväxtutsikterna är svaga, har de mål som uppställts för statsfinanserna under valperioden inte uppnåtts.

Trots anpassningsåtgärderna kommer statsfinanserna fortsättningsvis att uppvisa ett stort underskott. Ökningen av statens skuldsättning antas dock avstanna i förhållande till totalproduktionen under ramperioden.

Det finns en stor risk för att det strukturella saldot i de offentliga finanserna avviker betydligt från det uppställda målet. En betydande avvikelse innebär att ärendet behandlas inte bara på EU-nivå, utan också på nationell nivå, eftersom den nationella s.k. finanspolitiska lagen1) förutsätter att statsrådet vidtar de korrigerande åtgärder som statsrådet anser vara nödvändiga när risken för en betydande avvikelse upptäcks.

Skuldsättningen i den offentliga sektorn fortsätter att öka och kvoten mellan skulden och totalproduktionen överstiger 60 % år 2015. Överskridningen av skuldkriteriet torde dock inte resultera i att förfarandet för alltför stora underskott inleds, eftersom den bakomliggande orsaken är de solidaritetsoperationer som hänför sig till stödet till länderna i euroområdet och effekterna av de ogynnsamma konjunkturerna.

Åtgärder för eliminering av eventuella betydande avvikelser

Till följd av den försämrade ekonomiska situationen kommer Finland inte att uppnå de mål som uppställts på medellång sikt. Det strukturella underskottet håller på att bli större än det som uppskattades i Finlands stabilitetsprogram våren 2014.2)

För att eliminera avvikelserna är regeringen beredd att på basis av finansministeriets senaste totalekonomiska prognos bedöma behovet av ytterligare åtgärder.

Statsminister Stubbs regering har dessutom förbundit sig att genomföra det strukturpolitiska programmet och fastställde programmet i samband med budgetpropositionen 2015, så att programmet kan genomföras i enlighet med vad som överenskommits tidigare.