Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              (04.) Nämndernas omkostnader
              21. Internationellt samarbete
              22. Forskning och utveckling
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2015

05. Naturresursinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 90 311 000 euro.

Anslaget får även användas

1) för att sänka priserna för den avgiftsbelagda verksamheten i fråga om produktionen av elitplantor, högst 80 000 euro

2) för sådana hus-, mark- och vattenbyggnadsarbeten samt för sådan ombyggnad av fiskodlingsanstalter och forskningsstationer som hänförs till investeringsutgifter

3) till betalning av utgifter för verksamheten för kontroll och testning av växtskyddsmedel

4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder

5) för överföring av anslag till utlandet för beviljande av förskottsfinansiering, som till sitt belopp är ringa, till de länder där utvecklingssamarbete pågår, i syfte att genomföra projekt enligt lagen om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/1989), förutsatt att motsvarande utgift debiteras från anslaget under moment 24.30.66.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen har regeringen överlämnat till riksdagen en proposition med förslag till lagstiftning om Naturresursinstitutet (RP 33/2014 rd).

Naturresursinstitutet ska inom sitt verksamhetsområde

1) bedriva vetenskaplig forskning och utveckling

2) producera information och sakkunnigtjänster till stöd för det samhälleliga beslutsfattandet och myndighetsverksamheten

3) överföra kunskap och teknologi

4) framställa statistik med anknytning till institutets verksamhetsområde, om detta inte hör till någon annan myndighets uppgifter

5) föra de register som institutet behöver i verksamheten

6) sköta uppgifter som gäller att bevara de genetiska resursernas mångfald

7) främja internationellt samarbete

8) sköta övriga uppgifter som åligger institutet enligt lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av lag

9) sköta de uppgifter som jord- och skogsbruksministeriet bestämmer särskilt.

Naturresursinstitutet är en sådan statistikmyndighet som avses i statistiklagen (280/2004).

Naturresursinstitutet stöder uppnåendet av de samhälleliga effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln genom att producera kunskap, kompetens, lösningsmodeller och sakkunnigtjänster som grundar sig på forskning.

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2015 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Naturresursinstitutet:

Verksamhetens resultat
Funktionell effektivitet
  • — Samarbetet med kund- och intressentgrupper samt verksamhetens internationella dimension stärks.
  • — Man fortsätter som kund inom statsförvaltningens gemensamma system och tjänster och deltar i statsförvaltningens övriga gemensamma utvecklingsprojekt och utvidgar deras användning.
  • — Man anpassar sig till omstruktureringen av forskningsfinansieringen, sparåtgärderna inom statsförvaltningen samt till behovet av tilläggsfinansiering i samband med att Institutet inleder sin verksamhet.
  • — Möjligheterna för Lynet-samarbete (Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning) och universitetssamarbete utnyttjas för effektivisering av verksamheten.
  • — Öppnandet och utnyttjandet av offentliga datalager främjas.
  • — Uppföljningar som gäller naturresurser och andra uppföljningar reformeras i syfte att öka uppföljningarnas verkningsfullhet och effektivitet.
  • — Man deltar i införandet av statens gemensamma informationssystem samt börjar skaffa tjänster hos statens gemensamma center för IKT-tjänster (Valtori). Man bereder sig på att införa Kieku-systemet 2016.

I tabellen nedan anges kostnaderna, intäkterna och årsverkena för Naturresursinstitutets hela verksamhet (även andra än moment 30.01.05).

Kostnader, intäkter och årsverken för Naturresursinstitutets huvudfunktioner

  2013 utfall 2014 uppskattning 2015 uppskattning
  Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.
                   
Forskningsuppgifter och andra uppgifter inom jordbruket och livsmedelsekonomin (MTT) 56 513 21 971 751 55 200 22 640 751 56 280 23 240 740
Forskningsuppgifter och andra uppgifter inom skogsbruket (Metla) 54 599 11 596 668 56 641 11 500 656 54 500 11 800 629
Forskningsuppgifter och andra uppgifter inom vilthushållningen och fiskerinäringen (vilt- och fiskeriforskningsinstitutet) 26 002 7 004 274 24 050 4 740 272 23 550 5 937 262
Uppgifter inom statistikverksamheten (Tike) 1 896 30 27 2 050 20 27 2 450 20 23
Sammanlagt1) 139 010 40 601 1 720 137 941 38 900 1 706 136 780 40 997 1 654

1) Årsverkeskvoten under moment 30.01.05 år 2015 är 1 602.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2015
budgetprop.
   
Bruttoutgifter 134 068
Bruttoinkomster 43 757
Nettoutgifter 90 311

Bruttoutgifterna är sammanlagt 134 068 000 euro. Av detta beaktas 56 731 000 euro i överföring från moment 30.20.(01), 21 608 000 euro i överföring från moment 30.40.(01), 52 710 000 euro i överföring från moment 30.(60.01) och 2 450 000 euro i överföring från moment 30.01(02). I bruttoutgifterna beaktas som poster som ökar bruttoutgifterna 517 000 euro av lönejusteringar, 14 000 euro av indexhöjningen av hyresutgifterna, 2 402 000 euro av ökning i den samfinansierade verksamheten och 197 000 euro av ökning av utgifterna för samarbete och som poster som minskar bruttoutgifterna 1 187 000 euro av utgiftsbesparing som gäller it-kostnader II periodisering, 448 000 euro av produktivitetsinbesparing inom omkostnaderna, 176 000 euro av inbesparing inom löneglidningen och 750 000 euro av inbesparing enligt regeringsprogrammet.

Bruttoinkomsterna är sammanlagt 43 757 000 euro, varav inkomsterna av den samfinansierade verksamheten utgör 29 200 000 euro, inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten 9 140 000 euro, EU-jordbruksstöden 1 100 000 euro samt övriga inkomster 4 317 000 euro.

Kostnadsmotsvarighet för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2015
budgetprop.
   
Offentligrättsliga prestationer  
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten,  
— intäkter av försäljningen av prestationer 100
Intäkter sammanlagt 100
   
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten  
— särkostnader 60
— andel av samkostnaderna 40
Kostnader sammanlagt 100
   
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -
Kostnadsmotsvarighet, % 100
   
Övriga prestationer  
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten  
— intäkter av försäljningen av prestationer 9 120
— övriga intäkter 20
Intäkter sammanlagt 9 140
   
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten  
— särkostnader 5 160
— andel av samkostnaderna 4 060
Kostnader sammanlagt 9 220
   
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -80
Kostnadsmotsvarighet, % 99
   
Prisstöd 80
   
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd, % 100

För att den inhemska produktionen av bärväxter ska tryggas och riskerna i samband med klimatförändringen och utländska växtskadegörare kunna hanteras behövs det rent plantmaterial. Fortsatt produktion av certifierat elitplantmaterial förutsätter ett prisstöd, som är högst 80 000 euro.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2015
budgetprop.
   
Intäkter av den samfinansierade verksamheten  
— finansiering från andra statliga ämbetsverk 16 000
— finansiering från EU 3 500
— annan finansiering utanför statsförvaltningen 9 700
Intäkter sammanlagt 29 200
   
Totala kostnader för projekt 57 200
   
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) -28 000
Självfinansieringsandel, % 49

Av anslaget används minst 168 000 euro för hästhushållningsforskning. I anslaget har beloppet beaktats som ett belopp som finansieras ur den andel av avkastningen av totospel som inflyter under moment 12.30.20.

Av anslaget används 400 000 euro för IT-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket.

För vård av fiskbestånden används 600 000 euro av anslaget för kontraktsodling och utplantering av värdefisk.

Som inkomster beaktas andra inkomster än de inkomster av Naturresursinstitutets verksamhet som inflyter under momenten 12.30.32 och 12.30.99. De inkomster som år 2015 inflyter i form av förädlingsavgifter för trädgårdsväxter, 80 000 euro, har antecknats under moment 12.30.32 och de inkomster som till sin karaktär är kapitalinkomster under moment 12.30.99.

I antalet årsverken har som avdrag inte beaktats en eventuell överföring av IKT-personal till ett gemensamt servicecenter i samband med TORI-projektet. När detta genomförs inverkar det inte på anslagen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inbesparing enligt regeringsprogrammet -750
Överföring från moment 30.01.(02) (23 årsv.) 2 430
Överföring från moment 30.20.(01) (725 årsv.) 31 333
Överföring från moment 30.40.(01) (250 årsv.) 15 868
Överföring från moment 30.60.(01) (604 årsv.) 42 710
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -124
Indexhöjning av hyresutgifterna 138
Löneglidningsinbesparing -176
Lönejusteringar 517
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -448
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -1 187
Sammanlagt 90 311

2015 budget 90 311 000