Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              (04.) Nämndernas omkostnader
              21. Internationellt samarbete
              22. Forskning och utveckling
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2015

(02.) Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Förklaring:Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (Tike) läggs ner den 1 januari 2015 och dess uppgifter överförs till andra ämbetsverk inom förvaltningsområdet. När engångsutgiften på 150 000 euro för undersökning om jordbrukets struktur dras av från nettoanslaget på 6 153 000 euro för budgeten 2014, kvarstår 6 003 000 euro för överföring till andra moment. Tike har verkställt de minskningar av antalet årsverken, sammanlagt 59 årsverken, som överenskommits i produktivitetsprogrammen för 2005—2015 vid utgången av 2014. Från Tike till andra ämbetsverk överförs således sammanlagt 164 årsverken.

Avsikten är att det reservationsanslag som blivit oanvänt 2014 ska användas för motsvarande uppgifter vid Lantmäteriverket.

Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Överföring av anslag och årsverken

  1 000 euro Årsv.
     
Överförs till jord- och skogsbruksministeriet (överföring till moment 30.01.01) -850 -10
Överförs till Naturresursinstitutet (överföring till moment 30.01.05) -2 430 -23
Överförs till Livsmedelssäkerhetsverket (överföring till moment 30.20.02) 0 -2
Överförs till Landsbygdsverket (överföring till moment 30.20.03) 0 -5
Överförs till Lantmäteriverket (överföring till moment 30.70.01) -2 723 -124
Sammanlagt -6 003 -164

2014 budget 6 153 000
2013 bokslut 6 064 000