Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              (04.) Nämndernas omkostnader
              21. Internationellt samarbete
              22. Forskning och utveckling
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2015

01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 28 886 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av djurförsöksnämndens utgifter.

Förklaring:Jord- och skogsbruksministeriet stöder uppnåendet av de effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln.

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2015 preliminärt upp följande resultatmål för sin verksamhet:

Verksamhetens resultat
Funktionell effektivitet
  • — Arbetsformerna vid ministeriet utvecklas och produktiviteten förbättras.
Resurshushållning

I tabellen anges kostnaderna, intäkterna och årsverkena för jord- och skogsbruksministeriets hela verksamhet (även andra än moment 30.01.01).

Kostnader, intäkter och årsverken för jord- och skogsbruksministeriets huvudfunktioner

  2013 utfall 2014 uppskattning 2015 uppskattning
  Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv. Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.
                   
Utvecklande av landsbygden 7 181 2 490 48 5 100 720 37 5 211 700 38
Jordbruk och livsmedelsekonomi 17 275 457 142 17 600 465 137 17 982 455 138
Naturresursekonomi 12 924 205 96 12 280 220 101 10 427 1 604 100
Lantmäteri och datalager för geografisk information 584 2 5 1 050 1 11 1 073 1 12
Sammanlagt1) 37 964 3 154 291 36 030 1 406 286 34 693 2 760 288

1) Årsverkskvoterna under moment 30.01.01: 281 årsverken i budgeten för 2013, 278 årsverken i budgeten för 2014 och 280 årsverken i budgetpropositionen för 2015.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 30 661 31 796 31 646
Bruttoinkomster 3 153 1 200 2 760
Nettoutgifter 27 508 30 596 28 886
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 2 488    
— överförts till följande år 5 931    

Av anslaget används 1 100 000 euro för IT-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket.

Det anslag som är avsett för temporär användning av produktivitetsinbesparingar används för utgifter för utvecklande av Kieku-systemet (1 årsv.).

Antalet årsverken minskar med fem årsverken till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Användning av produktivitetsinbesparingar (1 årsv.) 40
Bortfall av avdrag av engångsnatur (riksdagen) 100
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsbesparingar (-1 årsv.) -70
Särskilda utgifter för fiskerinäringen och vilthushållningen (överföring till moment 25.40.22) (-3 årsv.) -560
Överföring från moment 30.01.(02) (10 årsv.) 850
Överföring till moment 23.01.02 -75
Överföring till moment 30.40.62 -1 560
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -43
Indexhöjning av hyresutgifterna 38
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.20.01) -2
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50) -2
Löneglidningsinbesparing -46
Lönejusteringar 115
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -154
Ytterligare besparing i omkostnaderna -341
Sammanlagt -1 710

2015 budget 28 886 000
2014 I tilläggsb. -963 000
2014 budget 30 596 000
2013 bokslut 30 951 000