Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. (30.01, delvis) Förvaltning och forskning
         10. (30.10, 20, delvis och 40, delvis) Utveckling av landsbygden
         20. (30.20, delvis, 01, delvis och 30) Jordbruk och livsmedelsekonomi
            (30.) Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. (30.40, delvis, 20, delvis, 50 och 60) Naturresursekonomi
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
              50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

50. Vissa av Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 6 250 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde enligt 6 § i lagen om Forststyrelsen

2) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Dessutom får Forststyrelsen för de offentliga förvaltningsuppgifter som nämns i punkt 1 använda de inkomster som inflyter till den av dess offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde.

Förklaring: Jord- och skogsbruksministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde:

  • — medborgarna erbjuds jakt- och fiskemöjligheter i så stor utsträckning som möjligt på ett ekologiskt och socialt hållbart sätt och verksamhetens effekter följs
  • — det informeras effektivt om vården av vilt- och fiskbestånden och om möjligheterna att använda statsägda strövområden och andra områden och således främja de positiva effekterna rekreation i naturen har
  • — det säkerställs att kundbelåtenheten förblir god
  • — verksamheten för myndigheternas samarbetsnätverk i fråga om jakt- och fiskeövervakningen samt nya samarbetsmodeller för viltvårdskoncernen och aktörerna inom fiskerinäringssektorn utvecklas
  • — förutsättningar för naturturism och användning av naturen för rekreation skapas genom att serviceutrustningen, guidningen och slitagetåligheten inom de strövområden som är viktiga med tanke på användningen förbättras samt områdenas ekonomiska betydelse och annan nytta följs.

Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter beräknas inbringa uppskattningsvis 5 270 000 euro i inkomster till Forststyrelsen, varav inkomsterna av jakt och fiske är 4 570 000 euro och inkomsterna av försäljningen av frö från skogsträd 700 000 euro

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 151 000 euro i överföring till moment 32.10.52 för ombildning av Teijo strövområde till nationalpark.

Kvantitativa och kvalitativa mål för Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter

 2013
utfall
2014
prognos
2015
budgetprop.
    
Antal besök: nationalparker, statens strövområden, naturum3 642 6003 645 0003 745 000
Kundbelåtenhet när det gället naturum, service i naturen och tillståndskunder (skala 1—5)4,08 4,05 4,05
Jakttillstånd (st.)56 38950 00050 000
Fisketillstånd (st.)71 26770 00070 000
Antal jakt- och fiskeövervakningsfall8 0949 5009 500

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Användning av naturen för rekreation4 054 000
Vildmarksärenden1 694 000
Övriga uppgifter502 000
Sammanlagt6 250 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Inrättande av Teijo nationalpark (överföring till moment 35.10.52)-151
Lönejusteringar28
Sammanlagt-123

2015 budget6 250 000
2014 I tilläggsb.14 000
2014 budget6 373 000
2013 bokslut6 373 000