Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2015

51. (30.40.51 och 52, delvis) Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 9 477 000 euro.

Anslaget får enligt 89 a, 91 och 91 a § i lagen om fiske (286/1982) användas

1) till ersättningar som betalas till vattenägarna för utnyttjandet av fiskevatten

2) för fiskeområdenas verksamhet

3) för fiskeriorganisationernas verksamhet

4) för främjande av fiskerihushållningen

5) till betalning av utgifter som uppbörden av avgifterna och förandet av registret över fiskevårdsavgifter föranleder staten

6) till återbäringar på spöfiskeavgifter till vattenägarna

7) till betalning av konsumtionsutgifter och andra utgifter för uppbörden av de spöfiskeavgifter som inflyter år 2015.

Anslaget får dessutom användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:Enligt 90 § i lagen om fiske ska i statsbudgeten årligen för främjande av fiskerihushållningen tas upp ett anslag som motsvarar minst det belopp som, beräknat enligt medelantalet personer som under de tre närmast föregående åren betalt fiskevårdsavgift, skulle inflyta i form av fiskevårdsavgifter, dock minst det belopp som inflöt i fiskevårdsavgifter året före budgetåret. År 2013 inflöt sammanlagt 5 769 674 euro i fiskevårdsavgifter. Fiskevårdsavgiften för hela året är alltjämt 24 euro och avgiften för en fiskeperiod på sju dygn 7 euro. När det genomsnittliga antalet personer som betalat fiskevårdsavgift under åren 2011—2013 var 249 912 och antalet personer som betalat avgift för sju dygn i medeltal 39 412, blir medeltalet för fiskevårdsavgifter under de närmast föregående tre åren enligt 90 § i lagen om fiske ett minimibelopp för fiskevårdsavgiftsmedlen på 6 273 772 euro.

Vid dimensioneringen av anslaget har dessutom beaktats 5 000 euro i utgifter som motsvarar inkomsterna av försäljningen av namn- och adressuppgifter i fiskevårdsavgiftsregistret. Beloppet av fiskevårdsavgifter och inkomster av försäljning av uppgifter i fiskevårdsavgiftsregistret som beräknas inflyta år 2015 har antecknats under moment 12.30.44.

Vid dimensioneringen av anslaget har dessutom beaktats 3 048 000 euro som det belopp av spöfiskeavgifterna som år 2015 ska delas ut till vattenägarna. Beloppet fås genom att den intäkt av spöfiskeavgifterna, dvs. 3 198 000 euro, som beräknats inflyta i budgeten för 2014, minskas med de utgifter som uppbörden av spöfiskeavgifterna beräknats föranleda staten år 2014. I budgeten för år 2014 har utgifterna uppskattats till 150 000 euro. Uppbörden av spöfiskeavgifter beräknas år 2015 föranleda staten utgifter på 150 000 euro. De spöfiskeavgifter som beräknas inflyta år 2015 har antecknats under moment 12.30.44.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Andel av spöfiskeavgifterna som ska återbäras till ägarna av vattenområden 3 048 000
Utgifter som uppbörden av spöfiskeavgifter föranleder för staten 150 000
Utgifter enligt 89 a, 91  och 91 a § i lagen om fiske (286/1982) 6 279 000
Sammanlagt 9 477 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av utgift av engångsnatur (riksdagen) -100
Nivåförändring 286
Sammanlagt 186

2015 budget 9 477 000
2014 budget 9 291 000
2013 bokslut 8 981 146