Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2015

46. (30.60.42) Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 42 720 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av uppgifter enligt lagen om Finlands skogscentral (418/2011)

2) till annan offentlig medfinansiering i EU-projekt som omfattas av Finlands skogscentrals statsbidragsverksamhet

3) till betalning av utgifter som föranleds av Finlands skogscentrals årspremier inom tilläggspensionssystemet Eläke-Tapio.

Förklaring:Finlands skogscentral är en utvecklings- och verkställighetsorganisation som täcker hela landet och sköter uppgifter som gäller en hållbar skötsel och användning av skogarna samt bevarande av skoglig mångfald. Finlands skogscentral ska främja de skogsbaserade näringarna, verkställa lagstiftningen om skog och sköta uppgifter som hänför sig till skogliga data. Finlands skogscentral styrs och övervakas av jord- och skogsbruksministeriet.

Den viktigaste målgruppen för Finlands skogscentrals verksamhet är de enskilda skogsägarna, som äger 440 000 skogsbruksenheter med en sammanlagd areal på 12,1 miljoner hektar (ca 60 % av Finlands skogsmarksareal). Finlands skogscentral övervakar att de lagar som gäller skogsbruket iakttas och sköter de övriga myndighetsuppgifter som hör till den. Skogscentralen behandlar t.ex. årligen ca 100 000 anmälningar om användning av skog och ca 50 000 ansökningar om finansiering. Skogscentralen samlar in regional information om skogstillgångar på ett ca 1,8 miljoner hektar stort område och utbildar årligen ca 50 000 skogsägare och aktörer inom skogsbranschen.

Till skogscentralens produktivitetsfrämjande åtgärder hör att utveckla nätet av verksamhetsställen, de elektroniska tjänsterna, informationssystemarkitekturen samt rådgivningstjänsterna för skogsägare och aktörer inom skogsbranschen. Den förbättrade produktiviteten minskar behovet av personal som finansieras med statsbidrag med ca 30 årsverken år 2015.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag som gäller ändring av lagen om Finlands skogscentral samt till lag som gäller ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet Otso till ett aktiebolag som är verksamt på marknaden från och med den 1 januari 2015. Vid bolagiseringen iakttas den princip som iakttagits vid de bolagiseringar som skett tidigare inom staten, varvid staten svarar för den extra börda som föranleds av tilläggspensionerna. Genom åtgärden kommer Otso att få motsvarande kostnadsbörda på grund av tilläggspensionerna som andra arbetsgivare som hör till tilläggspensionssystemet Eläke-Tapio. Tilläggspensionsskyddet finansieras via balansräkningen för det bolag som bildas. Dessutom kräver den skyldighet att betala en årlig tilläggspremie som gäller Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet inom tilläggspensionssystemet Eläke-Tapio att ett betalningsansvar som uppgår till 400 000 euro per år överförs på enheten för offentliga tjänster vid Finlands skogscentral. Genom en lag om ändring av Finlands skogscentral kommer skogscentralens riksomfattande och regionala organisationsstruktur att läggas om.

För genomförande av de samhälleliga effektmål som uppställts för skogsbruket i förklaringen till huvudtiteln ställer jord- och skogsbruksministeriet i samband med beredningen av budgetpropositionen för år 2015 preliminärt upp följande mål för verksamheten vid Finlands skogscentral:

Resultatmål för Finlands skogscentral

  2014
resultatmål
2015
resultatmål
     
1. Ekonomimål    
Totala kostnader för behandling och beslut som gäller anmälningar enligt skogslagen per anmälan, € under 17 under 17
Totala kostnader för behandling av ansökningar enligt finansieringslagen per ansökan, € under 90 under 90
Styckkostnader för terrängundersökningar €/ha under 175 under 173
Kostnader för insamling av regional information om skogstillgångarna €/ha under 11 under 10
2. Prestationsmål    
Mål för insamlingen av regional information om skogstillgångarna, ha 1 800 000 1 800 000
Antal meddelanden från tjänsten Min Skog.fi, st. 42 000 45 000
Antal företag som är med i aktörstjänsten Min Skog.fi 200 300
3. Kvalitetsmål    
Areal av de privata skogarna som den aktuella informationen om skogstillgångarna täcker, % 65 68
Ungskogsvård: de i skogsvårdshänseende goda projektens andel av arealen, % minst 90 minst 90
Beslut om projekt för vård av ungskog, veckor efter anhängiggörandet högst 4 högst 4
Andel inkomna elektroniska anmälningar och ansökningar, % 65 70

Uppskattad fördelning enligt resultatområde av kostnaderna för verksamhet som genomförs med anslag under momentet (mn euro) samt årsverkena (årsv.)

  2014
kostnader
årsv. 2015
kostnader
årsv.
         
Finansierings- och kontrollverksamhet 12,7 185 12,3 175
Insamling och upprätthållande av regional information om skogstillgångarna 17,0 220 16,6 210
Sakkunnigtjänster 8,7 145 8,2 135
Övrig statsbidragsverksamhet 5,6 21 5,6 21
Sammanlagt 44,0 571 42,7 541

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsmedel -1 500
Lönejusteringar 262
Sammanlagt -1 238

2015 budget 42 720 000
2014 I tilläggsb. 85 000
2014 budget 43 958 000
2013 bokslut 45 458 000