Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2015

45. (30.60.45, delvis) Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 6 027 000 euro.

Anlaget får användas i enlighet med lagstiftningen om stöd för hållbart skogsbruk för betalning av stöd för åtgärder som tryggar biologisk mångfald i skogarna.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Avsikten är att regeringen i samband med budgetpropositionen till riksdagen överlämnar en proposition med förslag till lag om finansiering av ett hållbart skogsbruk. Avsikten är att det nya stödsystemet införs så snart som möjligt efter det att kommissionen har godkänt det. Beviljandet av stöd enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) upphör när den nya lagen har trätt i kraft eller vid en tidpunkt som EU:s beslut förutsätter. Miljöstödets verkningsfullhet ökas genom att i första hand rikta stödet till områden där skogsbruket utgör ett hot mot tryggandet av den biologiska mångfalden.

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2015 preliminärt upp följande resultatmål för den verksamhet som främjar vården av skogsnatur:

  • —  Bevarandet av skogsnaturens mångfald tryggas med hjälp av miljöstöd och projekt för vård av skogsnaturen på ett 3 500 hektar stort område (2014 års mål 3 500 hektar).

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Miljöstöd 4 227 000
Projekt för vård av skogsnaturen 1 800 000
Sammanlagt 6 027 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring (motsvarande minskning under moment 30.40.44) 1 000
Regeringens beslut om utgiftsbesparing -1 000
Riksomfattande projekt (motsvarande tillägg under moment 30.40.22) -50
Sammanlagt -50

2015 budget 6 027 000
2014 budget 6 077 000
2013 bokslut 7 077 000