Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2015

40. (30.40.52, delvis, 50.43 och 60.43) Vissa ersättningar inom naturresursekonomin (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 245 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av den andel av inkomsterna av tillstånd till fiske i Tana älv som ska återbäras till vattenägarna

4) till betalning av utgifter som föranleds av de avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren som betalas till vattenägarna

3) till betalning av ersättningar som staten åläggs att betala på grund av beslut som tillståndsmyndigheter eller domstolar gett i vattenärenden eller utifrån lag eller mellanstatliga fördrag samt till betalning av beslutsavgifter

4) till betalning av ersättningar och andra utgifter med stöd av lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (263/1991) och lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013)

5) till betalning av utgifter som föranleds av kartläggning av skogsskador som till sin omfattning och ekonomiska betydelse är avsevärda och utgifter som föranleds av produktion av flygbilder över skadeområden

6) till betalning av utgifter som betalas i förskott av statens medel och föranleds av sådana prestationer enligt viteslagen (1113/1990) och med dem jämförbara prestationer som avses i skogslagen.

Anslaget får också användas till betalning av konsumtionsutgifter.

Förklaring:Av inkomsterna från tillstånd till fiske i Tana älv återbärs till vattenägarna den andel som ska återbäras av de inkomster av tillstånd till fiske som influtit 2014. I budgeten för 2014 har det influtna beloppet beräknats uppgå till 500 000 euro. När den andel som ska återbäras till de privata vattenägarna i förhållande till vattenområdenas storlek är 73 %, är det belopp som ska återbäras 365 000 euro. Den andel som tillkommer staten av inkomsterna från avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv har beaktats i anslaget under moment 30.40.22. Den inkomst som år 2015 beräknas inflyta av tillstånd till fiske i Tana älv har antecknats under moment 12.30.41.

Med avtalsbaserade ersättningar i anslutning till skyddet av saimenvikaren ersätts vattenägarna för olägenheter som avtalen medför. Målet är att det år 2015 ska finnas gällande avtal om begränsning av fiske på ett område av 2 000 km2. Under moment 30.40.62 har medel reserverats för ersättning till yrkesfiskare i Saimenområdet för ekonomiska skador till följd av skyddet av saimenvikaren.

Staten kan bli tvungen att utifrån beslut enligt vattenlagen, överenskommelser som har ingåtts med skadelidande före ett beslut har fattats eller utifrån mellanstatliga fördrag betala ersättningar efter den egentliga behandlingen av tillstånd för projekten. Dessutom kan eventuella undantagsavtappningar i vattendrag med stöd av vattenlagen föranleda ersättningsskyldighet för staten.

Enligt lagen om bekämpning av skogsskador och lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog ersätts skogsägarna för kostnaderna för åtgärder för bekämpning av omfattande skogsskador samt för eventuella tillväxtförluster i trädbestånd i samband med åtgärderna.

När skogsskador som till omfattning och ekonomiska betydelse är avsevärda har inträffat måste behövlig information om skadornas antal och omfattning fås snabbt. En kartläggning kan kräva att det skaffas flygbilder över skadeområdena.

Med anslaget under momentet betalas också sådana korrigerande åtgärder enligt 20 § i skogslagen som föranleds av verksamhet i strid med skogslagen och som det bestämts att ska vidtas på bekostnad av den som saken gäller. Kostnaderna för åtgärderna betalas först av statens medel och återkrävs sedan hos den som saken gäller. Korrigerande åtgärder kan föranledas av försummelse av skyldigheten att förnya skogen efter avverkning.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Återbäringar på inkomsterna av avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv 365 000
Avtalsbaserade ersättningar för skyddet av saimenvikaren 360 000
Ersättningar som grundar sig på beslut och avtal enligt vattenlagen 420 000
Ersättning för bekämpning av skogsskador 20 000
Kartläggning av skogsskador 50 000
Korrigerande åtgärder enligt skogslagen 30 000
Sammanlagt 1 245 000

2015 budget 1 245 000
2014 budget 1 245 000
2013 bokslut 1 008 208