Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2015

22. (50.20, delvis, 60.44, delvis, 45, delvis och 50, delvis) Främjande av naturresurs- och bioekonomi (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 9 010 000 euro.

Anslaget får användas

1) till utvecklings- och försöksprojekt och kommunikation som främjar en hållbar användning av förnybara naturresurser, vård av miljön, den biologiska mångfalden, begränsning av och anpassning till klimatförändringen samt till betalning av understöd i anknytning till dessa

2) för förvaltning och utvecklande av informationssystem som hänför sig till en hållbar användning av förnybara naturresurser

3) till betalning av utgifter för den tillsyn som vissa avtal om fiske som Finland ingått föranleder

4) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som genomförs med stöd ur EU:s fonder

5) till betalning av statsunderstöd som föranleds av tilläggspensionsskydd som hänför sig till bolagiseringen av Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio, högst 3 500 000 euro som ett belopp av engångsnatur.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 11 årsverken.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:Anslaget används för försöks- och utvecklingsprojekt som främjar en hållbar användning av förnybara naturresurser. Målet är att skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig affärsverksamhet som baserar sig på en hållbar användning av skogs-, fisk-, vilt- och vattenresurser.

Med anslaget främjas genomförandet av den nationella strategin för bioekonomin, som godkändes 2014, samt anpassningen till klimatförändringen.

När det gäller utvecklandet av informationssystemen prioriteras utvecklandet av elektroniska tjänster inom fiskeriförvaltningen. Genom att utveckla tjänsterna och öka andelen elektroniska tjänster effektiviserar man verksamheten inom fiskeriförvaltningens organisation och utvecklar man kundorienterade verksamhetssätt mellan den offentliga och privata sektorn samt medborgarna. Andra prioritetsområden när det gäller utvecklande av informationssystemen under 2015 är främjande av samanvändningen av informationssystem och datalager i anslutning till användningen av förnybara naturresurser, användning av lägesbunden och uppdaterad information samt utvecklande av de elektroniska tjänsterna.

Som åtgärder som främjar den biologiska mångfalden och naturvården finansieras försöks- och utvecklingsprojekt med teman som gäller bl.a. tryggande av den biologiska mångfalden, inklusive främjande av bekämpningen av skadliga främmande arter samt skydd och hållbar användning av de genetiska resurserna, främjande av näringsverksamhet och företagsamhet som hänför sig till naturvärden samt främjande av användningen av naturen för rekreation. Med anslaget kan dessutom göras utredningar med vilka avsikten är att minska verksamhet som inverkar negativt på naturresursernas tillstånd och användningen av dem.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag som hänför sig till bolagiseringen av Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio. I anslutning till bolagiseringen har ett anslag på 3 500 000 euro antecknats under momentet för utgifter som föranleds av ordnandet av tilläggspensionsskydd för personalen som överförs till det bolag som bildas. Som den andel som år 2014 tillkommer staten av inkomsterna från avgifter för tillstånd till fiske i Tana älv har 135 000 euro beaktats under detta moment.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Försöks- och utvecklingsprojekt inom naturresursekonomi, genomförandet av strategin för bioekonomi 4 660 000
Utveckling och förvaltning av informationssystem 700 000
Tillsyn över att avtal om fiske fullgörs 150 000
Tilläggspensionsutgifter som hänför sig till bolagiseringen av Tapio (högst) 3 500 000
Sammanlagt 9 010 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Genomförande av strategin för bioekonomi (motsvarande minskning under moment 30.40.44) 2 000
Riksomfattande projekt (motsvarande minskning under moment 30.40.45) 50
Särskilda utgifter för fiskerinäringen och vilthushållningen (överföring från moment 30.01.01) (3 årsv.) 560
Tapios pensionsarrangemang 3 500
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar 400
Sammanlagt 6 510

2015 budget 9 010 000
2014 budget 2 500 000
2013 bokslut 2 289 000