Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2015

21. (30.20.43, delvis och 50.20, delvis) Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 12 752 000 euro.

Anslaget får användas

1) för sådana konsumtions- och investeringsutgifter i anslutning till nyttjande och vård av vattentillgångarna som hänför sig till hantering av översvämningsrisker, dammsäkerhet, reglering i vattendragen, utveckling av nyttjandet och vården av vattendrag, utveckling av vatten- och avloppsförhållandena samt statens kompensationsskyldighet, kontrollskyldighet och övriga skyldigheter

2) för åtgärder på grund av regleringen av Enare träsk och för gränsvattendragssamarbete som baserar sig på mellanstatliga fördrag

3) till betalning av utgifter som staten föranleds av vattendragsåtgärder enligt 15 § i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) och av grundliga förbättringar och garanterade arbeten i samband med vattenbyggnadskonstruktion.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 167 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av medlemsavgifter och frivilliga finansiella bidrag till nationella organisationer inom vattensektorn.

Under momentet nettobudgeteras samarbetsparternas medfinansiering i projekt, utredningar eller andra åtgärder som ligger på närings-, trafik- och miljöcentralernas ansvar på basis av överenskommelser eller beslut enligt vattenlagstiftningen. Under momentet nettobudgeteras även de sjukdagpenningar och moderskapspenningar som betalas till arbetsgivaren.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Hantering av översvämningsrisker, dammsäkerhet och reglering i vattendrag 2 000 000
Utvecklande av vattenhushållningen, finansiella bidrag och medlemsavgifter 2 380 000
Grundliga reparationer av statens vattenbyggnadskonstruktioner och andra vattendragsåtgärder 5 000 000
Skyldigheter som följer av statens vattenhushållningstillstånd 2 200 000
Gränsvattendragssamarbete som baserar sig på statsfördrag 238 000
Planering av vattenhushållningsåtgärder som är gemensamma för flera gårdar 84 000
Uppföljning av belastningen från jord- och skogsbruket och dess effekter 700 000
Informationshanteringen inom vattenförsörjningen 150 000
Sammanlagt 12 752 000

Avsikten är att anslaget används för avlönande av personal motsvarande 151 årsverken inom arbets- och näringsministeriets och miljöministeriets förvaltningsområden och för avlönande av personal motsvarande 16 årsverken inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Projektet för informationshanteringen inom vattenförsörjningen (finansieringen 2014) (överföring till moment 28.70.20) -250
Projektet för informationshanteringen inom vattenförsörjningen (finansieringen 2015) (överföring från moment 28.70.20) 150
Lönejusteringar 60
Sammanlagt -40

2015 budget 12 752 000
2014 II tilläggsb. 100 000
2014 I tilläggsb. 25 000
2014 budget 12 792 000
2013 bokslut 16 742 000