Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2015

20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 900 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av åtgärder för vård av fiskbeståndet som tillståndsvillkoren i tillståndsbeslut som meddelats med stöd av 3 kap. 14 och 22 b § i vattenlagen (587/2011) och 44 § i miljöskyddslagen (86/2000) och i andra motsvarande tillståndsbeslut förutsätter

2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst tre årsverken

3) till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder, när utgifterna direkt hänför sig till åtgärder för vård av fiskbeståndet enligt punkt 1

4) till betalning av överföringsutgifter.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring:Anslaget används för att kompensera och förhindra de skador som byggande i samt reglering och rensning av vattendrag och utsläpp av avloppsvatten m.fl. tillståndspliktiga åtgärder orsakat fiskbestånden samt för utgifter för fiskerikontrollen. De vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter som beräknas inflyta år 2015 har antecknats som inkomster under moment 12.30.40.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ökning i de influtna inkomsterna 400
Sammanlagt 400

2015 budget 2 900 000
2014 budget 2 500 000
2013 bokslut 2 400 000