Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2015

(01.) Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Förklaring:Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet läggs ner den 1 januari 2015 och dess forsknings- och utvecklingsuppgifter överförs till Naturresursinstitutet. De totala utgifterna på 2 000 000 euro och de totala inkomsterna på 1 000 000 euro (EU:s medfinansiering) överförs till moment 30.40.62 med anledning av insamlingen av data om fiskerinäringen inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet har verkställt de minskningar av antalet årsverken, sammanlagt 53 årsverken, som överenskommits i produktivitetsprogrammen för 2005—2015 vid utgången av 2014. Från vilt- och fiskeriforskningsinstitutet till Naturresursinstitutet överförs således sammanlagt 250 årsverken.

Avsikten är att det anslag som blivit oanvänt 2014 ska användas för motsvarande uppgifter vid Naturresursinstitutet.

Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Överföring av anslag och årsverken

  1 000 euro Årsv.
     
Överförs till Naturresursinstitutet (överföring till moment 30.01.05) -15 868 -250
Överföring till moment 30.40.62 -1 000  
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -142  
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50) -15  
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22) -79  
Sammanlagt -17 104 -250

2014 I tilläggsb. -1 000 000
2014 budget 17 104 000
2013 bokslut 17 437 000