Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av ungdomsarbete (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 53 362 000 euro.

Anslaget får användas

1) till statsandelar för kommunernas ungdomsverksamhet med stöd av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och ungdomslagen (72/2006)

2) till statsunderstöd med stöd av ungdomslagen (72/2006) till riksomfattande ungdomsorganisationer, riksomfattande serviceorganisationer för ungdomsarbete och organisationer som utför ungdomsarbete

3) till understöd med stöd av ungdomslagen (72/2006) för verksamheten vid och byggandet av riksomfattande ungdomscentraler samt till understöd för byggande, grundlig renovering och utrustning av ungdomslokaler

4) till understöd och betalning av stipendier för ungdomsforskning, till utarbetande av utredningar som gäller ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt till utgifter för informations- och rådgivningstjänster för unga, för systemen för hörande av unga och ungas deltagande samt till utgifter för nätmedier för unga och för utveckling av nätmedierna

5) till stödjande av sammanslutningars och statsförvaltningens internationella ungdomssamarbete och av internationella verksamhetsprogram för ungdomen

6) till stödjande av lokal fritidsverksamhet för barn och unga, ungdomsarbete och ungdomsverksamhet med tonvikt på idrott, kultur och kulturell mångfald samt miljöfostran för unga

7) till stöd på riksnivå för verkstadsverksamhet för unga, uppsökande ungdomsarbete, förebyggande arbete mot rusmedels- och narkotikabruk, socialt ungdomsarbete samt andra åtgärder för stärkande av de ungas sociala identitet

8) till utgifter för statens delegation för ungdomsärenden och dess sektioner, utvärderings- och understödskommissionen för de riksomfattande ungdomsorganisationerna och serviceorganisationerna för ungdomsarbete och samiska ungdomsrådet samt till stärkande av den samiska ungdomskulturen

9) till stöd för de riksomfattande service- och utvecklingscentralerna inom ungdomsarbetet

10) till genomförande, utvärdering och utvecklande av barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet, till utgifter för den regionala ungdomsverksamheten och till utvecklandet av det regionala ungdomsarbetet

11) till genomförande av tidsbundna projekt inom ungdomsverksamheten inom ansvarsområdets regionförvaltning och statens ämbetsverk

12) till avlönande av personal motsvarande högst sju årsverken, varav ungdomsväsendet inom regionförvaltningen kan använda högst tre årsverken för avlönande av personal i uppgifter för viss tid i syfte att uppnå målen för samhällsgarantin för unga.

Det pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen för kommunernas ungdomsverksamhet är 15,00 euro per invånare under 29 år.

I fråga om de personer som avses i punkt 12 beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Aktivt medborgarskap för unga  
Riksomfattande organisationer för ungdomsarbete 14 500 000
Lagstadgade nationella kommittéer 900 000
Stärkande av de ungas sociala identitet  
Uppsökande ungdomsarbete och övrigt stärkande av de ungas sociala identitet 7 000 000
De ungas uppväxt- och levnadsvillkor, lokalt och regionalt ungdomsarbete  
Statsandel för kommunernas ungdomsverksamhet 8 086 000
Uppväxt- och levnadsvillkor, lokalt och regionalt 5 050 000
Utvecklande av ungdomsarbetet och ungdomspolitiken  
Service- och utvecklingscentraler för ungdomsarbetet 6 000 000
Genomförande av barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet samt försök, utvecklande och forskning 5 626 000
Internationellt samarbete 900 000
Riksomfattande ungdomscentraler 5 300 000
Sammanlagt 53 362 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 281
Sammanlagt 281

2015 budget 53 362 000
2014 budget 53 081 000
2013 bokslut 52 419 164