Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

50. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av idrott och fysisk fostran (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 148 194 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar och statsunderstöd enligt idrottslagen (1054/1998), lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) samt till betalning av andra understöd som beviljas för att främja idrott och fysisk fostran enligt statsunderstödslagen (688/2001)

2) till utgifter för försöks-, utvecklings-, utrednings- och programverksamhet

3) till betalning av träningsstipendier till idrottare, högst 1 700 000 euro

4) till utgifter för sammanslutningars och statsförvaltningens internationella idrottssamarbete, idrottsvetenskaplig verksamhet, etisk verksamhet och arbete mot dopning inom idrotten och elitidrotten, testverksamhet och effektivisering av fostran mot dopning, till finansiering av högskolors, forskningsinstituts och forskares idrottsvetenskapliga forskningsprojekt och till finansiering av informationssystemsprojekt och andra projekt som utförs i samarbete med forskningsprojekten

5) till betalning av understöd enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet till stiftelsen Suomen Urheilumuseosäätiö, högst 339 000 euro

6) till utgifter för statens idrottsråd och dess sektioner

7) till pensioner för finländska OS-vinnare samt till betalning av Pro Idrott-utmärkelser, högst 300 000 euro

8) till utgifter för verksamhet inom regionalförvaltningen för motion och idrott

9) till avlönande av personal motsvarande högst fyra årsverken.

Det pris per enhet som används som beräkningsgrund för statsandelen för kommunernas idrottsverksamhet är 12,00 euro per invånare.

Det maximiantal studerandedygn som ligger till grund för statsandelen för de riksomfattande idrottsutbildningscentren är 279 900 och maximiantalet studerandedagar i de regionala idrottsutbildningscentren är 53 000. Trots de ovan nämnda beloppen får anslaget användas till utgifter som föranleds av rättelsebeslut i fråga om statsandelarna.

Priset per enhet för de regionala idrottsutbildningscentren är 16,60 euro per studerandedag.

Anslaget under punkt 7 får användas för beviljande av extra pension för idrottsutövare motsvarande högst 12 fulla pensioner.

Anslagen under punkterna 3 och 7 budgeteras enligt kontantprincipen.

I fråga om de personer som avses i punkt 9 beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om extra pension för idrottsutövare.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Jämlik tillgänglighet till idrott och motion 28 500 000
Understöd till byggande av idrottsanläggningar 27 000 000
Jämlikhet inom idrotten 1 500 000
   
Deltagande i motion och idrott 63 049 000
Medborgarverksamhet inom motion och idrott 45 882 000
Elitidrott 11 760 000
Stora motions- och idrottsevenemang 1 700 000
Etisk verksamhet inom motion och idrott 3 250 000
Internationalism 457 000
   
Främjande av idrott för hela befolkningen 27 970 000
Statsandelar för kommunernas idrottsverksamhet 19 200 000
Främjande av en motionsinriktad livsstil 8 770 000
   
Kompetensen och kunskapsbasen inom idrott 28 825 000
Idrottsutbildningscenter 18 608 000
Idrottsvetenskap samt forskning 3 730 000
Forsknings- och utvecklingssammanslutningar samt utbildningsverksamhet 4 489 000
Verksamhet inom regionalförvaltningen för motion och idrott 350 000
Statens idrottsråds verksamhet 480 000
Till undervisnings- och kulturministeriets förfogande 1 368 000
Sammanlagt 148 194 000

Det genomsnittliga mervärdesskattefria pris per enhet för de riksomfattande idrottsutbildningscentren som använts vid dimensioneringen av anslaget är 88,85 euro per studerandedygn. För statsandelar till idrottsutbildningscenter beviljas 471 000 euro under moment 29.90.52.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 746
Sammanlagt 746

2015 budget 148 194 000
2014 budget 147 448 000
2013 bokslut 145 312 935