Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              04. Museiverkets omkostnader
              50. Vissa understöd
              70. Anskaffning av inventarier
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

59. Vissa understöd till Nationalgalleriet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 11 245 000 euro.

Anslaget får användas

1) betalning av stiftelsen Nationalgalleriets kapital, högst 10 000 000 euro. Ett villkor för användningen av anslaget är att privata finansiärer deltar i tillförseln av kapital. Förhållandet mellan statens andel av tillförseln av kapital och kapital som samlas in hos privata finansiärer är 5:2

2) till betalning av kostnader som föranleds av tillfälliga ändringar av lokaler, högst 1 245 000 euro.

Förklaring:Anslaget för tillförsel av kapital är 2015 års andel av finansieringen för bildandet av Nationalgalleriet. Avsikten är att tillförseln av kapital till den offentligrättsliga stiftelsen åren 2015—2016 ska ske så att statens andel är sammanlagt högst 20 000 000 euro, förutsatt att de privata finansiärernas andel är minst 8 000 000 euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av en engångsutgift för tryggande av Nationalgalleriets likviditet -2 500
Bortfall av engångsutgift för ersättningar i anslutning till tilläggspensionsarrangemang -510
Bortfall av engångsutgift för återbäringar av mervärdesskatt på gjorda investeringar -1 660
Kompensation för förlorade inkomster 1 500
Överföring till följd av de tillfälliga ändringarna av Nationalgalleriets lokaler (överföring till moment 29.80.53) -255
Sammanlagt -3 425

2015 budget 11 245 000
2014 budget 14 670 000