Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              04. Museiverkets omkostnader
              50. Vissa understöd
              70. Anskaffning av inventarier
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 236 962 000 euro.

Anslaget får användas

1) till finansiering av främjande av konst och kultur, till betalning av löneutgifter och andra utgifter för konst- och kulturpolitisk forsknings-, utrednings- och informationsverksamhet samt till försöks- och forskningsprojekt kring kultur vid statliga ämbetsverk och inrättningar

2) till anskaffning av konstverk till statens och universitetens fastigheter och byggnader som används av dem

3) till i lagen om Centret för konstfrämjande avsedda stipendier och understöd som Centret för konstfrämjande, konstrådet och konstkommissionerna beviljar samt högst 960 000 euro till stipendier enligt lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997)

4) till betalning av statsandelar och statsunderstöd för teatrar och orkestrar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt högst 6 547 000 euro till betalning av statsunderstöd enligt 6 a § i teater- och orkesterlagen (730/1992)

5) till betalning av statsandelar och statsunderstöd för museer enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) samt till annat stödjande av musei- och kulturarvsområdet

6) till betalning av statsunderstöd till bibliotek enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till statens regionala förvaltning av de allmänna biblioteken för regional utveckling och annan utveckling av biblioteksväsendet, högst 4 887 000 euro

7) för nationell förvaltning av EU:s kulturprogram

8) för skydd, forskning och upplysning enligt världsarvskonventionen och Haagkonventionen 1954 samt för det nationella genomförandet av Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet

9) för statsunderstöd för driftskostnaderna för stiftelsen Suomen Kansallisoopperan säätiö, högst 37 877 000 euro, för statsunderstöd för driftkostnaderna för Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö, högst 11 391 000 euro och för statsunderstöd för driftskostnaderna för Nationalgalleriet, högst 12 573 000 euro

10) till omkostnader som det upphovsrättsråd som anges i 55 § i upphovsrättslagen (404/1961) har och till kostnader som delegationen för upphovsrättsärenden har och till kostnaderna för upphovsrättsutredningar

11) till avlönande av högst 49 personer i tidsbundna uppgifter som främjar konsten vid Centret för konstfrämjande och de utgifter som detta orsakar.

Anslaget i punkt 2 samt de stipendier som beviljas under punkt 3 budgeteras enligt kontantprincipen.

I fråga om de personer som avses i punkt 11 beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Utvecklande av filmproduktion och barnfilmsproduktion samt distribution och visningsteknik 24 064 000
Främjande av filmkulturen 2 467 000
Främjande av litteraturen 2 595 000
Främjande av bildkonsten 2 106 000
Främjande av scenkonsten 3 940 000
Främjande av arkitekturen 404 000
Främjande av musiken 4 675 000
Främjande av formgivningen 835 000
Främjande av danskonsten 2 400 000
Främjande av fotokonsten 755 000
Främjande av cirkuskonsten 588 000
Främjande av mediekonsten 209 000
Främjande av seriekonsten och illustrationskonsten 270 000
Anskaffningar av konst till statens offentliga byggnader och vård av statens konstsamlingar 1 044 000
Främjande av andra konstarter 1 240 000
Stipendier och priser 1 528 000
Cultura-stiftelsen och skötseln av biblioteksuppgiften 1 160 000
Nationalgalleriet 12 573 000
Finlands filmstiftelse 2 007 000
Stiftelsen Suomen Kansallisoopperan säätiö 37 877 000
Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö 11 391 000
Statsandelar och statsunderstöd till teatrar och orkestrar enligt finansieringslagen 42 920 000
Statsunderstöd till bibliotek och åtgärder för utveckling av biblioteksväsendet 4 887 000
Statsandelar och statsunderstöd till museer enligt finansieringslagen 20 400 000
Museer och kulturarvet 8 986 000
Reparationsunderstöd för föreningshus samt upplysningsarbete 1 889 000
Regionalt främjande av konsten 14 015 000
Statsunderstöd och utvecklingsåtgärder för Centret för konstfrämjande 7 149 000
Främjande av samisk konst och kultur 369 000
Utvecklande av kulturpolitiken 4 462 000
Kulturexport och internationellt samarbete 6 807 000
Kulturen i den digitala miljön 1 616 000
Stora internationella kulturevenemang 480 000
Statsunderstöd för kulturinstituten 5 559 000
Statsunderstöd för vänskapsföreningar 2 034 000
Genomförande av vissa internationella överenskommelser 427 000
Till undervisnings- och kulturministeriets förfogande 834 000
Sammanlagt 237 340 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -107
Sammanlagt -107

2015 budget 236 962 000
2014 budget 237 069 000
2013 bokslut 224 633 630