Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              04. Museiverkets omkostnader
              50. Vissa understöd
              70. Anskaffning av inventarier
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

30. Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 4 750 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd till bibliotek enligt bibliotekslagen (904/1998) och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

2) till köp av databas- och materialtjänster som producerats för allmänna bibliotek och till betalning av statsunderstöd till allmänna biblioteks specialuppgifter samt till betalning av statsunderstöd till bibliotekens innehållsproduktion

3) till inrättande av ett bibliotek för teckenspråkig litteratur och till betalning av statsunderstöd som hänför sig till verksamheten.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Understöd till centralbibliotek och landskapsbibliotek 3 240 000
Understöd till bibliotekens innehållsproduktion 326 000
Produktion av databas- och materialtjänster för allmänna bibliotek och understöd till andra specialuppgifter 934 000
Understöd till inrättande av ett bibliotek för teckenspråkig litteratur och för dess verksamhet 250 000
Sammanlagt 4 750 000

Målet för de allmänna biblioteken är att erbjuda befolkningen lika möjligheter till bildning, kunskaper och kunnande, medborgarfärdigheter, litteratur och konst, internationalisering och livslångt lärande. Bibliotekets uppgift är också att erbjuda möjligheter att använda virtuella och interaktiva nättjänster och att ge handledning i användningen av dem.

Genom statsunderstöden stöds en regionalt jämlik produktion och utveckling av biblioteks- och informationstjänster. Syftet är att säkerställa att servicenätet fungerar, trygga kvaliteten på biblioteks- och informationstjänsterna liksom även tillgången och tillgängligheten till information och kultur för hela befolkningen.

Biblioteksväsendets effektivitet bedöms utifrån indikatorer för användning av bibliotek, materialanskaffningar, personalresurser och tillgång.

Vissa nyckeltal för biblioteksväsendet 2012
utfall
2013
utfall
2015
uppskattning
       
Bokanskaffningar, st./1 000 invånare 309 297 300
Övriga materialanskaffningar, st./1 000 invånare 58 54 55
Årsverken, årsv./1 000 invånare 0,8 0,8 0,8
Öppethållningstimmar, 1 000 timmar 1 380 1 362 1 380
Fysiska besök, st./invånare 9,9 9,5 9,6
Nätbesök, antal/invånare 10,6 9,9 10
Utlåningar, st./invånare 17,7 17,2 17,3
Kostnader för verksamheten, euro/invånare 59 56 58

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring i kostnadsnivån (+1,1 %) 37
Sammanlagt 37

2015 budget 4 750 000
2014 budget 4 713 000
2013 bokslut 4 512 033