Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              04. Museiverkets omkostnader
              50. Vissa understöd
              70. Anskaffning av inventarier
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 6 935 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till anskaffning av utrustning och anordningar

2) till prisstöd för visningsverksamhet och annan avgiftsbelagd service, högst 170 000 euro.

Förklaring:Nationella audiovisuella institutet (KAVI) har till uppgift att lagra och bevara filmer och televisions- och radioprogram, främja det audiovisuella kulturarvet samt trygga barnens utveckling och välfärd i mediemiljön genom att övervaka utbudet av bildprogram och främja mediefostran. Genom kund- och informationstjänsterna tillgodoser institutet befolkningens behov i fråga om kultur, kunskap och forskning och betjänar den kreativa industrin. Institutet tryggar det audiovisuella kulturarvets exponering genom att förevisa konstnärligt, historiskt eller på annat sätt betydelsefulla filmer och program samt genom att bedriva utställnings- och publikationsverksamhet. Institutet övervakar utbudet av filmer, tv-program och bildupptagningar, upprätthåller klassificeringssystemet för åldersgränser för bildprogram och svarar för utbildningen av klassificerare av bildprogram samt är nationell sakkunnigmyndighet för mediefostran. Institutet deltar aktivt i det internationella myndighets-, intressentgrupps- och projektsamarbetet inom branschen.

År 2015 inleds en täckande strategisk planering där det skapas nya gemensamma strategiska mål, värderingar och visioner för institutet.

Institutet deltar i planeringen av ett system för långtidsbevaring för det nationella digitala biblioteket och institutets digitala samlingar görs tillgängliga för allmänheten via Elonet och FINNA.

Till samlingarna anskaffas visningskopior och extra material inom den film- och videoproduktion från 2011 som är föremål för den lagstadgade depositionsförpliktelsen samt originalmaterialet i fråga om filmer som granskades 2009. Video- och dvd-samlingen ökar sannolikt med ca 2 000 upptagningar.

Radio- och TV-programflödet lagras digitalt enligt den plan som undervisnings- och kulturministeriet har godkänt. Programflödet är ca 60 terabyte. Inhemska radio- och tv-program som kan betraktas som originalinspelningar mottas dessutom som lagstadgade depositioner. Nya ställen där man kan se och lyssna på program öppnas enligt behov i filialer till friexemplarsbiblioteken. Ibruktagandet av Rundradions digitaliserade radio- och tv-material genom radio- och tv-arkivets publiktjänster fortsätter och offentliga tillställningar om radio- och tv-programmens historia och redaktionsarbetet ordnas.

Filmkulturen främjas genom filmvisningar och filmfostran i Helsingfors och på nio andra orter. Den webbplats (elokuvapolku.kavi.fi) med filmfostran som riktas till barn och unga via läroanstalterna utvecklas. Dessutom stöder man och bedriver filmforskning och publicerar filmografisk information i tjänsten www.elonet.fi. I museiverksamheten ligger tyngdpunkten på organiseringen och gallringen av samlingarna. Man deltar i planeringen av biblioteket för 100-årsjubileet för Finlands självständighet med en fullmakt från undervisnings- och kulturministeriet.

Institutet producerar information och läromedel i anslutning till mediefostran, genomför sakkunnigmöten och informationskampanjer, ansvarar för webbsidan Mediataitokoulu.fi, utbildar sådana som arbetar med barn och unga och främjar forskningen på området. Institutet är Finlands Safer Internet Centre.

Institutet övervakar utbudet på bildprogram och det arbete som utförs av klassificerare av bildprogram samt för ett register över leverantörer av bildprogram och en förteckning över bildprogram. Klassificerare och leverantörer av bildprogram erbjuds handledning och utbildning. Systemet för klassificering av bildprogram enligt åldersgräns upprätthålls och klassificeringskriterierna utvecklas.

Nyckeltal för resultatet 2012
utfall
2013
utfall
2015
uppskattning
       
Produktion och kvalitetsledning      
— Vård av samlingar/arkiverade filmer, antal 156 133 159 666 171 000
— Biblioteks-, informations-, låne- och kundtjänster, antal 35 260 37 120 36 000
— Avgiftsbelagda tjänster/visningsverksamhet, antal besökare 49 635 46 572 50 000
— Avgiftsbelagda arkivtjänster/bild- och filmtjänster 3 395 3 405 4 000
— Digitalt lagrat programflöde i terabyte (radio- och televisionsarkivet) 203 266 400
— Undersökningar och utredningar om mediefostran, antal - 7 1
— Informationskampanjer om mediefostran, antal 5 6 5
— Klassificerade och anmälda program, antal 15 414 22 557 21 000
— Fall i anslutning till övervakningen av utbudet, antal 54 30 40
— Nya klassificeringar i anslutning till övervakningen 29 218 200
       
Funktionell effektivitet      
— Samlings- och arkivverksamhet sammanlagt, euro/antal filmer 21,50 22,13 18,81
— Bibliotek, euro/bibliotekstjänst 9,02 9,67 8,82
— Avgiftsbelagd service: subvention av visningsverksamheten 273 112 267 650 240 400
— Radio- och televisionsarkivet sammanlagt euro/lagrat programflöde i terabyte 7 846 6 184 5 000
— Behandling av publikrespons på bildprogram, euro/behandling - 33 35
— Kostnader för klassificering av bildprogram, euro/program - 157 160
— Kostnader för övervakning av klassificerare, euro/program - 230 230
 
Hantering av mänskliga resurser      
— Årsverken 87,5 87,5 87

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 9 145 8 241 7 725
Bruttoinkomster 1 027 790 790
Nettoutgifter 8 118 7 451 6 935
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 249    
— överförts till följande år 781    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -100
Bortfall av engångsutgiften för sammanslagningen av ämbetsverken -80
Omstruktureringen av förvaltningsområdet -100
Produktivitetsfrämjande åtgärder -135
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -10
Indexhöjning av hyresutgifterna 17
Löneglidningsinbesparing -10
Lönejusteringar 30
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -35
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -26
Ytterligare besparing i omkostnaderna -82
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.) 15
Sammanlagt -516

2015 budget 6 935 000
2014 budget 7 451 000
2013 bokslut 7 650 000