Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              04. Museiverkets omkostnader
              50. Vissa understöd
              70. Anskaffning av inventarier
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 649 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till anskaffning av utrustning och anordningar

2) till prisstöd för avgiftsbelagd service, högst 4 000 euro.

Förklaring:Biblioteket för synskadade, Celia, är sakkunnig när det gäller att tillhandahålla tillgängliga bibliotekstjänster och producera material i tillgängligt format (talböcker, hybridböcker, punktskriftsböcker, e-böcker, taktilböcker, reliefbilder). Biblioteket har som mål för sin verksamhet att synskadade och andra personer med läsnedsättning ska behandlas jämlikt i fråga om tillgång till litteratur och information. Målgruppen för verksamheten är 5 % av befolkningen.

Inom resultatområdet för läromedelstjänster producerar biblioteket nästan alla de läroböcker som synskadade och andra läshandikappade skolelever och studerande på andra stadiet behöver samt de böcker som examensstuderande i högre utbildning behöver enligt examenskraven. Biblioteket producerar ca 600 nya lärobokstitlar. I enlighet med beslutet om grunderna för avgifter säljs omkring 9 700 läroböcker för att användas av personer med läsnedsättning.

Inom resultatområdet för skön- och facklitteraturtjänster producerar biblioteket verk i en omfattning som utgör ca 25 % av den allmänlitteratur som årligen publiceras i Finland. Biblioteket förmedlar litteratur till kunderna per post och via nätet ungefär en miljon gånger. Utlåning av böcker som förmedlas per post minskas och nätleveranserna utökas.

Inom resultatområdet för sakkunnig- och konsultationsverksamhet ligger tyngdpunkten på projektet Bibliotek för alla som syftar till att betjäna fler personer med läsnedsättning via de allmänna biblioteken med utnyttjande av webbtjänsterna vid Biblioteket för synskadade.

Nyckeltal för resultatet 2012
utfall
2013
utfall
2015
uppskattning
       
Effekt, produktion och kvalitetsledning      
— bokproduktion/titel 2 419 2 217 1 900
— antal lån, skön- och facklitterära verk 1 023 907 1 018 300 1 070 000
— läroboksleveranser/st. 12 273 13 100 13 500
— andelen nätleveranser av den totala utlåningen/% 7 10,5 25
— kundtillfredsställelse (vitsord 1—5) 4,43 4,42 4,1
Funktionell effektivitet      
— genomsnittspris för boklån/euro 5,23 5,1 5,0
— genomsnittspris för läroboksleverans/euro 149 137 145
Hantering av mänskliga resurser      
— Årsverken 48,2 50,9 53

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 6 782 5 977 5 829
Bruttoinkomster 324 165 180
Nettoutgifter 6 458 5 812 5 649
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 575    
— överförts till följande år 1 494    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Produktivitetsminskning -45
Ändring i nivån på användningsersättningen -12
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -8
Indexhöjning av hyresutgifterna 5
Löneglidningsinbesparing -6
Lönejusteringar 24
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -29
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -25
Ytterligare besparing i omkostnaderna -67
Sammanlagt -163

2015 budget 5 649 000
2014 budget 5 812 000
2013 bokslut 6 377 000