Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              04. Museiverkets omkostnader
              50. Vissa understöd
              70. Anskaffning av inventarier
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

04. Museiverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 19 416 000 euro.

Anslaget får även användas till anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Nationalmuseets omkostnader 8 979 000
Museiverkets övriga omkostnader 10 437 000
Sammanlagt 19 416 000

Museiverket ansvarar för sakkunnig- och myndighetsuppgifter i anslutning till värnandet om kulturarvet på nationell nivå. Museiverket leder och utvecklar landets museiverksamhet, skyddar och vårdar kulturarvet och kulturmiljön samt producerar och förmedlar forskningsinformation. Museibranschen utvecklas på riksomfattande nivå genom samarbete inom museibranschen. Museiverket deltar aktivt i det internationella myndighets-, intressentgrupps- och projektsamarbetet inom branschen. Museiverket är sakkunnig i Unescos världsarvskommitté under Finlands period som medlem och ser till att Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet genomförs.

Vid anpassningen av Museiverkets verksamhet och ekonomi betonas uppnåendet av de viktigaste strategiska målen. I verksamheten betonas kundorientering, serviceförmåga samt fysisk, kunskapsmässig och kulturell tillgänglighet. Genom kulturarvsfostran stärks medborgarnas delaktighet i kulturarvet. Den digitala tillgången till kulturarvet förbättras och arkiv-, biblioteks- och samlingstjänsterna vidareutvecklas. Museiverket skapar bättre förutsättningar än tidigare för forskning och utvecklar forskningssamarbetet med läroanstalterna.

Kulturmiljön vårdas genom metoder för bevarande av fasta fornminnen, byggd miljö och kulturlandskapet med beaktande av riktlinjerna i kulturmiljöstrategin. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på frågor på nationell nivå och landskapsnivå, utvecklandet av det programenliga skyddet samt samarbetet inom och styrningen av ansvarsområdet. I myndighetsverksamheten eftersträvas en förutseende och interaktiv verksamhet samt skäliga behandlingstider för ärendena. Kulturmiljöregistrets kvalitet och täckning förbättras i samarbete med andra aktörer.

När det gäller byggda och arkeologiska objekt har användningen, förevisningen, vården och restaureringen av de fastigheter som överfördes till Senatfastigheter och Forststyrelsen vid ingången av 2014 utvecklats, liksom även samarbetsförfarandena i anslutning till dem.

Finlands nationalmuseum främjar bevarandet av finländarnas materiella kulturarv, förmedlar information i anslutning till det och stärker dess betydelse i samhället. Arbetet med samlingar på nationell nivå utgör en del av Nationalmuseets verksamhet. Tyngdpunkten ligger särskilt på att bevara det materiella kulturarvet från närhistorien och i dag och den information som hänför sig till det. I Nationalmuseet fortsätter utvecklandet av utställnings- och kundbetjäningsfunktionerna samt planeringen av museernas verksamhet och öppettider som en del av Museiverkets anpassningsåtgärder. Konserverings- och samlingscentralens verksamhet inleds i nya lokaler. En placering av Kulturernas museum i den nuvarande konserveringsanstaltens lokaler i anslutning till Nationalmuseet utreds. Personalens välbefinnande och organisationens kompetens och produktivitet främjas genom personalplanering och utbildning, genom införande av elektroniska system som stöder verksamheten, genom utveckling av lönesystemet och genom projekt som avser arbetshälsa.

Nyckeltal för resultatet 2012
utfall
2013
utfall
2015
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Besök på Museiverkets webbsidor 3 935 638 5 837 399 6 250 000
Behandlingstid för utlåtanden, dagar 36 35 38
Antal besökare i museer och på slott      
— totalt antal besökare 472 418 490 980 510 000
— antal utställningsbesökare - 360 951 370 000
— andelen betalande besökare, % - 66 66
Forsknings- och utställningspublikationer, st. 9 5 7
Föremålsuppgifternas digitaliseringsgrad, % 45 45 47
Funktionell effektivitet      
Genomsnittspris för musei- och slottsbesök, euro 2,8 2,6 2,6
Intäkter av musei- och slottsbesök i genomsnitt, euro 3,1 2,9 2,9
Hantering av mänskliga resurser      
Årsverken (årsv.) 293 299 298

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 26 643 22 843 22 716
Bruttoinkomster 4 901 3 300 3 300
Nettoutgifter 21 742 19 543 19 416
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 3 071    
— överförts till följande år 5 842    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Hyra för samlings- och konserveringscentralen 1 000
Produktivitetsfrämjande åtgärder -90
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -26
Indexhöjning av hyresutgifterna 75
Löneglidningsinbesparing -34
Lönejusteringar 136
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -93
Sparbeslut -1 000
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -116
Ytterligare besparing i omkostnaderna -229
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.) 250
Sammanlagt -127

2015 budget 19 416 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget 19 543 000
2013 bokslut 24 513 000