Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              04. Museiverkets omkostnader
              50. Vissa understöd
              70. Anskaffning av inventarier
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 344 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till finansiering av ombyggnadsprojekt

2) till anskaffning av utrustning och anordningar.

Förklaring: Förvaltningsnämnden för Sveaborg ansvarar för restaurering, underhåll och användning av det byggnadskulturella monumentet Sveaborg, som finns med på Unescos världsarvslista och som är av nationell betydelse. Nämnden svarar också för produktionen och spridningen av basinformation om Sveaborg till allmänheten.

Målet för de samhälleliga verkningarna är en exemplarisk skötsel och presentation och ett exemplariskt underhåll av världsarvsobjektet Sveaborg så att fästningsområdet förblir livskraftigt och attraktivt.

År 2015 fortsätter genomförandet av förvaltningsnämndens strategiska utvecklingsplan, revideras kvalitets- och utvärderingssystemet och görs det förberedelser för framtida åtgärder för anpassning av den offentliga ekonomin och för en höjning av underhållskostnaderna.

Inom ramen för de tillgängliga resurserna genomförs programmet för renovering av Sveaborg. Avsikten är att minska det eftersatta underhållet genom att bostäder och andra lokaler som väntar på renovering hyrs ut. Planeringsarbetena och hållfasthetsberäkningarna i anslutning till byggandet av en ny servicetunnel inleds.

Ibruktagandet av ön Lonnan fortsätter, besökstjänsterna förbättras och Sveaborgscentret utvecklas i samarbete med intressentgrupperna. Som mål för antalet resenärer utanför säsongen ställs 185 000 resenärer. Samarbetet med det öppna fängelset på Sveaborg fortsätter. I iståndsättnings- och ombyggnadsarbetet används också utomstående entreprenörer.

I arbetet med att göra världsarvsobjektet känt följs åtgärderna i den förvaltnings- och användningsplan som Unesco förutsätter och man deltar i genomförandet av världsarvsstrategin i enlighet med regeringsprogrammet. För att bevara boendesamhällets livskraft strävar man efter att stödja en mångsidig invånarstruktur och tillhandahålla tillräcklig service på området. Det ekonomiska målet för verksamheten är att hyresintäkterna ska öka med 1 % år 2015. Avsikten är att de hyror som tas ut delvis ska täcka kostnaderna för underhållet av fastigheterna och de ökade fastighetskostnaderna. Kvalitativa mål är nivån på planeringen och byggandet, nöjda invånare, kulturprogram som lämpar sig för fästningen samt slutförande av projektet för Sveaborgs tillgänglighet. En invånarenkät genomförs.

Nyckeltal för resultatet 2012
utfall
2013
utfall
2015
uppskattning
       
Produktion och kvalitetsledning      
Antal besökare under månader utanför säsongen (oktober—april) 180 000 184 000 185 000
Funktionell effektivitet      
Nyttjandegraden av förvaltningsnämndens mötes- och festlokaler, % 26 23 28
Av alla fästningsmurar (52 800 m2) andelen fästningsmurar som klassas som varande i bästa skick av murarna, % 50 51 49
Hyresintäkter, ökning % 4,4 2,97 1
Hantering av mänskliga resurser      
Årsverken 89,4 91 91

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 8 595 8 188 7 918
Bruttoinkomster 5 418 5 465 5 574
Nettoutgifter 3 177 2 723 2 344
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 332    
— överförts till följande år 92    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Minskning av anslaget av engångsnatur för reparation av fuktskadade bostäder och andra lokaler -200
Produktivitetsfrämjande åtgärder -180
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -3
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50) -1
Löneglidningsinbesparing -7
Lönejusteringar 20
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -12
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -18
Ytterligare besparing i omkostnaderna -28
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.) 50
Sammanlagt -379

2015 budget 2 344 000
2014 I tilläggsb. 250 000
2014 budget 2 723 000
2013 bokslut 2 937 000