Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              04. Museiverkets omkostnader
              50. Vissa understöd
              70. Anskaffning av inventarier
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 382 000 euro.

Av anslaget får högst 10 000 euro användas till stöd till den avgiftsbelagda servicen.

Förklaring:Genom sin verksamhet ska Centret för konstfrämjande utveckla den finländska konstens kvalitet, mångfald, internationella nivå och förnyelse samt öka tillgången på och tillgängligheten till konst och kultur. Arbetet vid Centret för konstfrämjande främjar välfärden, kulturen och dess mångfald. Målet med verksamheten är att stärka konstens och kulturens ställning och status som en mångsidig resurs i egenskap av moderniserare av samhället och betydelseskapare.

För att nå målet ska Centret för konstfrämjande främja konst och kultur nationellt och internationellt genom att genomföra utvecklingsprojekt, utnämna länskonstnärer och bevilja finansiering och stöd till sammanslutningar. Centret för konstfrämjande ska också främja konstnärernas nationella och internationella arbetsvillkor genom att stödja konstnärers nätverksbildning, residensverksamhet och genom att genomföra utvecklingsprojekt. Centret medverkar också till främjandet av konstnärernas utkomstmöjligheter genom att vara sakkunnig. Centret ska ansvara för förvaltningen av de förtroendeorgan som finns i anslutning till centret och som har självständig beslutanderätt, såsom de statliga konstkommissionerna, de regionala konstkommissionerna, de särskilda nämnderna och konstrådet, och för beredningen av ärenden samt föredragningen och verkställigheten av beslut som hör till dessa organs uppgifter.

Personalens välbefinnande och organisationens kompetens främjas genom personalplanering och utbildning och genom projekt som avser arbetshälsa.

Till konstkommissionernas uppgifter hör att dela ut stipendier, vara sakkunnig inom sitt eget ansvarsområde och delta i utarbetandet av centrets strategier. Finansieringen är tidsbunden och baserar sig på en jämförelsebedömning av den konstnärliga kvaliteten och på en omfattande konstnärspolitisk sakkunskap. I stipendiepolitiken beaktas sökandegruppens kön, ålder, språk och regionala fördelning, med särskild betoning på unga konstnärers ställning som sökande och mottagare av stipendier.

Till konstrådets uppgifter hör att besluta om antalet statliga konstkommissioner, deras exakta namn och ansvarsområde. Konstrådet utnämner också medlemmarna i de statliga och de regionala konstkommissionerna och gör en framställning om titeln konstakademiker. Konstrådet kan stödja försöks- och utvecklingsprojekt.

Av kulturpolitiska skäl täcks ca 33 % av de särskilda utgifterna för den avgiftsbelagda verksamheten med prisstödet.

Nyckeltal för resultatet

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Centret för konstfrämjande och regionala enheter      
Ansökningar om statsunderstöd till sammanslutningar 2 290 2 300 2 400
— bifallsbeslut 1 060 990 1 000
Utlåtanden om ansökningar om statsunderstöd 825 850 600
Projekt 18 80 10
Internationella residens 6 5 3
Publikationer och utvärdering av verkningarna 2 4 2
Utlåtanden, ställningstaganden och initiativ 50 50 50
Statliga konstkommissioner och särskilda nämnder      
Stipendieansökningar 8 243 8 200 8 200
— bifallsbeslut 2 490 1 700 2 500
Utlåtanden om ansökningar om statsunderstöd 1 851 1 015 1 600
Regionala konstkommissioner      
Stipendieansökningar 3 484 2 800 3 400
— bifallsbeslut 669 600 600
Utlåtanden om ansökningar om statsunderstöd 1 264 650 1 200
Funktionell effektivitet      
Handläggningstiden för stipendie-/understödsansökan (antal veckor i genomsnitt) 20 20 18
Hantering av mänskliga resurser      
Årsverken 106,3 105 104

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 4 945 4 531 4 402
Bruttoinkomster 166 20 20
Nettoutgifter 4 779 4 511 4 382
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 290    
— överförts till följande år 419    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring av konstnärsprofessurer till statens konstnärsstipendier (överföring till moment 29.80.51) -75
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -6
Indexhöjning av hyresutgifterna 6
Löneglidningsinbesparing -7
Lönejusteringar 21
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -22
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -24
Ytterligare besparing i omkostnaderna -52
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.) 30
Sammanlagt -129

2015 budget 4 382 000
2014 budget 4 511 000
2013 bokslut 4 908 000