Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
              02. Arkivverkets omkostnader
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

51. Finlands Akademis forskningsanslag (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 139 097 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av akademiprofessorernas och akademiforskarnas uppgifter, forskningsprogram, spetsforskningsenheter, forskarutbildning, forskningens infrastrukturer, andra forskningsprojekt, specialfinansiering av forskning, statsunderstöd och stipendier samt internationellt samarbete

2) till betalning av utgifter som föranleds av finansiella bidrag till internationella organisationer

3) till betalning av utgifter för forsknings- och utbildningsprojekt som godkänts av EU

4) till utgifter för löner, pensionsavgifter och andra konsumtionsutgifter samt för anskaffning av apparatur och programvaror och allmänna kostnader i anslutning till sådana forskningsprojekt och program som Finlands Akademi finansierar, tillsammans med anslagen under moment 29.40.53 för utgifter för avlönande av personal motsvarande högst 11 årsverken.

Den forskningsfinansiering som avses i punkt 1 har budgeterats enligt kontantprincipen. Av forskningsfinansieringen får betalas förskott till finansieringsmottagare utanför budgeten.

Förklaring:Anslag som överförts från tidigare budgetår kommer att användas för finansiering av Akademins åtaganden åren 2014—2015. Användningen av de överförda anslagen minskar budgetårets anslagsbehov som ett belopp av engångsnatur.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Inverkan på anslagsbehovet orsakad av ändringen till förslagsanslag och ändringen av tidpunkten för betalningen av fullmakten (inkl. anslagsberäkningen för 1-åriga projekt) -1 214
Tillväxtåtgärd (överföring från moment 29.40.50) 5 000
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -7 500
Löneglidningsinbesparing -2
Lönejusteringar 4
Sparbeslut -1 000
Sammanlagt -4 712

2015 budget 139 097 000
2014 budget 143 809 000
2013 bokslut 238 565 000