Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
              02. Arkivverkets omkostnader
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

04. Depåbibliotekets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 863 000 euro.

Förklaring:Depåbibliotekets uppgift är att ta emot och förvara material som överförs från vetenskapliga och allmänna bibliotek samt att ställa materialet till förfogande. Depåbiblioteket ansvarar för utvecklingen av den riksomfattande politiken för samlingarna. Avsikten med verksamheten är att minska utrymmesbehovet för samlingar i alla bibliotek i Finland genom att ta emot material av dem.

Nyckeltal 2012
utfall
2013
utfall
2014
mål
2015
mål
         
Mängd material som tagits emot (hyllmeter) 7 718 6 459 5 000 5 000
Antal beställningar 79 448 80 871 82 000 81 000
Sjukdagar antal/årsv. 12,6 13,3 <8 <8
Årsverken 18,95 22,2 19 19

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 1 636 1 874 1 869
Bruttoinkomster 6 5 6
Nettoutgifter 1 630 1 869 1 863
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 90    
— överförts till följande år 78    

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Depåbiblioteket (1346/2006).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Indexhöjning av hyresutgifterna, tilläggslokaler som tagits i bruk 2014 7
Produktivitetsfrämjande åtgärder -9
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -3
Indexhöjning av hyresutgifterna 9
Löneglidningsinbesparing -2
Lönejusteringar 6
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -9
Ytterligare besparing i omkostnaderna -22
Nivåförändring 17
Sammanlagt -6

2015 budget 1 863 000
2014 budget 1 869 000
2013 bokslut 1 618 000