Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
              02. Arkivverkets omkostnader
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 464 000 euro.

Förklaring:Institutet för de inhemska språken är en sakkunnig- och serviceorganisation vars uppgifter omfattar språkvården av finska och svenska samt samordningen av språkvården av samiska, teckenspråk och romani. Till institutets uppgifter hör dessutom rådgivning och ordboksarbete samt forskning med anknytning till språkvård och ordboksarbete.

Nyckeltal 2012
utfall
2013
utfall
2014
mål
2015
mål
         
Publikationsverksamhet, st. 382 527 300 300
Informationstjänstuppgifter, st. 1 419 1 338 1 200 1 000
Elektroniska material1) 43 099 44 395 48 000 51 000
Sjukdagar antal/årsv. 5 5,9 <8 <8
Årsverken 76,1 76,1 <88,8 <88

1) Kumulativ utveckling av materialets mängd och förädlingsgrad.

För att resultatmålen för Institutet för de inhemska språken ska nås används även anslagen under moment 29.40.53.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 2 304 2 599 2 064
Bruttoinkomster 559 600 600
Nettoutgifter 1 745 1 999 1 464
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 087    
— överförts till följande år 1 384    

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer av Institutet för de inhemska språken (1063/2013).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Produktivitetsfrämjande åtgärder -495
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -2
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -15
Indexhöjning av hyresutgifterna 7
Löneglidningsinbesparing -3
Lönejusteringar 7
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -7
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22) -7
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50) -2
Ytterligare besparing i omkostnaderna -17
Nivåförändring -1
Sammanlagt -535

2015 budget 1 464 000
2014 budget 1 999 000
2013 bokslut 2 042 000