Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
              02. Arkivverkets omkostnader
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 18 683 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom arkivverkets internationella samarbete

2) till betalning av utgifter för projekt som godkänts av EU.

Förklaring:Arkivverket är en sakkunnig- och serviceorganisation som i sin verksamhet har som mål att det arkivmaterial som är av betydelse för samhället och individen förvaras i begränsad och effektivt användbar form. Arkivverket har till uppgift att säkerställa att handlingar som hör till vårt nationella kulturarv bevaras och är tillgängliga samt stöda forskning och utveckla arkivfunktionen.

Verksamhetens resultat
  • — Arkivverket utvecklar och styr arkivfunktionen så att dokumentförvaltningen och arkivfunktionen inom den offentliga sektorn sköts effektivt och ekonomiskt.
  • — Arkivverket förvarar det arkivmaterial som det innehar effektivt och tryggt samt förbättrar tillgången till och användbarheten hos materialet.
  • — Arkivverket erbjuder sina kunder mångsidig, tillförlitlig och snabb upplysningstjänst genom att utveckla den elektroniska beställnings- och kundservicen.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
  • — Arkivverket utvecklar arbetsgemenskapen i syfte att uppnå en god arbetsförmåga och arbetshälsa hos personalen. Arkivverket utvecklar sina strukturer och verksamhetssätt och sin organisation för att trygga en effektiv verksamhet av hög kvalitet genom att koncentrera sig på sina kärnuppgifter.

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för arkivverkets prestationer (1064/2013).

Nyckeltal 2012
utfall
2013
utfall
2014
mål
2015
mål
         
Samhälleliga verkningar        
Den totala mängden arkivmaterial (hyllmeter) 195 292 200 631 204 000 208 000
Digitaliserat material (antal bildfiler) 16 788 779 21 495 535 22 100 000 23 100 000
Besök i forskarsalar (st.) 39 827 37 160 38 000 35 000
Användning av material på nätet (nedladdningar, st.) 28 470 000 33 740 000 38 000 000 40 000 000
Produktion och kvalitetsledning        
Utökande av material (hyllmeter/år) 5 246 5 339 4 000 4 000
Digitalisering (bildfiler/år) 3 755 660 4 706 756 800 000 1 000 000
Utbildning (föreläsningstimmar/deltagare) 550/1 233 266/1 004 350/700  
Utfärdade intyg och gjorda utredningar (st.) 22 068 23 120 25 000 22 000
Funktionell effektivitet        
Den totala mängden arkivmaterial (hyllmeter/årsv.) 829 837 864 946
Hantering av mänskliga resurser        
Sjukdagar antal/årsv. 7,2 7,5 <9 <8
Årsverken1) 235,7 239,5 236 220

1) Omfattar också personalen i tidsbundna projekt.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 21 864 19 702 19 383
Bruttoinkomster 2 796 600 700
Nettoutgifter 19 068 19 102 18 683
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 263    
— överförts till följande år 749    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Omstruktureringen av förvaltningsområdet -100
Produktivitetsfrämjande åtgärder -180
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -26
Indexhöjning av hyresutgifterna 104
Löneglidningsinbesparing -25
Lönejusteringar 79
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -95
Ytterligare besparing i omkostnaderna -221
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.) -55
Nivåförändring 100
Sammanlagt -419

2015 budget 18 683 000
2014 budget 19 102 000
2013 bokslut 19 554 000