Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
              02. Arkivverkets omkostnader
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 423 000 euro.

Förklaring:Finlands Akademi är en viktig finansiär av vetenskaplig forskning i Finland och verkar aktivt inom den nationella och internationella vetenskaps- och innovationspolitiken. I anslutning till Finlands Akademi finns rådet för strategisk forskning. Förvaltningsämbetet för Akademin producerar rådets administrativa tjänster.

Verksamhetens resultat
  • — Finlands Akademi riktar forskningsfinansiering till Finlands starka forskningsområden och värnar samtidigt om diversiteten och förnyelsen inom vetenskapen. Akademin stöder nya vetenskapliga öppningar och genombrott samt uppkomsten av innovationer i alla finansieringsformer.
  • — Akademin stöder utvecklandet av en tillräcklig och internationellt konkurrenskraftig forskarkår med beaktande av Finlands starka forskningsområden och forsknings- och innovationssystemets behov.
  • — Akademin stöder forskningssamarbete med strategiskt valda målländer. Akademin främjar forskarnas internationella mobilitet och nätverk genom att stöda forskarnas och forskningsorganisationernas deltagande i europeiskt och globalt forskningssamarbete.
  • — Akademin främjar en öppen tillgång till vetenskapliga material och publikationer.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
  • — Finlands akademi utvecklar arbetsgemenskapen i syfte att uppnå en god arbetsförmåga och arbetshälsa hos personalen. Akademin utvecklar sina strukturer och verksamhetssätt och sitt system för beslutsfattande för att trygga en effektiv verksamhet av hög kvalitet genom att koncentrera sig på sina kärnuppgifter.
Nyckeltal 2012
utfall
2013
utfall
2014
mål
2015
mål
         
Samhälleliga verkningar        
Projektbeståndets volym, strategiskt tyngdpunktsområde (%)        
Akademins forskningsprogram 6 8 ökar ökar
Program för spetsforskningsenheter 8 8 ökar ökar
Forskningsinfrastrukturer 3 2 ökar ökar
Produktion och kvalitetsledning        
Antal ansökningar som behandlats1) 3 724 3 800 3 800 3 800
Forskningsprogram/där internationellt finansieringssamarbete ingår 12/12 11/11 12/12 12/12
Funktionell effektivitet        
De totala kostnaderna för finansieringsverksamheten/finansieringsbeslut (%) 2,9 <3,5 <3,5 <3,5
Hantering av mänskliga resurser        
Sjukdagar antal/årsv. 7,9 <8 <8 <8
Årsverken2) 142,5 143 135 <=151

1) Siffran för 2015 innehåller inte ansökningar som behandlas av det råd för strategisk forskning som inleder sin verksamhet hösten 2014.

2) Målet för 2015 innehåller ett tillägg på högst 16 årsverken för förvaltningen av rådet för strategisk forskning.

För att resultatmålen för Finlands Akademi ska nås används även anslagen under moment 29.40.22, 29.40.51, 29.40.53, 29.40.54 och 29.40.66.

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för Finlands Akademis prestationer (694/2012).

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 12 356 12 732 10 623
Bruttoinkomster 428 400 200
Nettoutgifter 11 928 12 332 10 423
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 7 301    
— överförts till följande år 7 802    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förvaltningen av rådet för strategisk forskning (överföring från moment 29.40.54) 1 512
Inbesparing av engångsnatur -3 000
Produktivitetsfrämjande åtgärder -135
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -17
Indexhöjning av hyresutgifterna 19
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.) -100
Löneglidningsinbesparing -18
Lönejusteringar 50
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -61
Ytterligare besparing i omkostnaderna -159
Sammanlagt -1 909

2015 budget 10 423 000
2014 budget 12 332 000
2013 bokslut 12 429 000