Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

33. Kompetensprogrammet för unga vuxna och stärkande av den vuxna befolkningens kompetensbas (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 57 440 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandelar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) för yrkesinriktad tilläggsutbildning som ordnas vid en läroanstalt eller i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen

2) till statsunderstöd för grundläggande yrkesutbildning som förbereder för fristående examen, utbildning som förbereder för yrkesexamen och utbildning som förbereder för specialyrkesexamen, för ordnande av examenstillfällen samt för stöd-, handlednings- och rådgivningstjänster, högst 52 000 000 euro. Finansiering kan användas för avläggande av delar av en examen.

Antalet kalkylerade studerandeårsverken som berättigar till statsandel är högst 450. Maximiantalet läroavtalsstuderande inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen är 520. Priset per enhet för utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen är 3 268,70 euro.

Trots kvoten för prestationer får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut samt till betalning av statsandelar som motsvarar det belopp som inte har beviljats av maximibeloppet för statsunderstöd.

Förklaring:I enlighet med kompetensprogrammet för unga vuxna används anslaget för utbildning för unga vuxna i åldern 20—29 år som inte har någon utbildning efter grundstadiet, vilken ordnas vid läroanstalter eller i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen, för grundläggande yrkesutbildning i läroanstaltsform som förbereder för fristående examen samt för examensdelar och för förbättrande av handlednings- och rådgivningstjänster riktade till vuxna. Målet är att ca 4 000 studerande som hör till målgruppen inleder sina studier varje år under programperioden. Avsikten är att 47 480 000 euro av anslaget används för kompetensprogrammet för unga vuxna.

I syfte att stärka den vuxna befolkningens kompetensbas används anslaget dessutom för utbildning för vuxna i åldern 30—50 år som inte har någon examen på andra stadiet, vilken ordnas vid läroanstalter eller i form av läroavtalsutbildning och som förbereder för yrkesexamen eller specialyrkesexamen, för grundläggande yrkesutbildning i läroanstaltsform som förbereder för fristående examen samt för examensdelar och för förbättrande av handlednings- och rådgivningstjänster riktade till vuxna. Avsikten är att 10 000 000 euro av anslaget används för att stärka den vuxna befolkningens kompetensbas.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Statsunderstöd för kostnader för utbildning vid läroanstalter 42 000 000
Statsandelar för driftskostnader för utbildning vid läroanstalter och utbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning 5 440 000
Statsunderstöd för handlednings- och rådgivningstjänster 10 000 000
Sammanlagt 57 440 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändring i kostnadsnivån (+1,1 %) 440
Tillväxtsatsning för att stärka den vuxna befolkningens kompetensbas 10 000
Samhällsgarantin för unga och åtgärder för sysselsättning av unga (regeringsprogr.) -5 000
Sammanlagt 5 440

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget 57 440 000
2014 I tilläggsb. 10 000 000
2014 budget 52 000 000
2013 bokslut 22 418 597