Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

30. Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 156 345 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandel i enlighet med lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecentraler och sommaruniversitet samt läroanstalten Snellman-korkeakoulu

2) till understöd enligt 14 § i lagen om fritt bildningsarbete till ett belopp av högst 5 838 000 euro.

Enheter som berättigar till statsandel

  maximibelopp enhet
     
Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader 1 793 625 undervisningstimme
Statsandel för folkhögskolornas driftskostnader 255 187 studerandevecka
Statsandel för studiecentralers studiecirkelverksamhet 255 000 studiecirkeltimme
Statsandel för studiecentralers övriga studieverksamhet 166 358 undervisningstimme
Statsandel för sommaruniversitetens driftskostnader 55 747 undervisningstimme

Av de kalkylerade studerandeveckor i folkhögskolor som berättigar till statsandel riktas högst 5 750 studerandeveckor till folkhögskolan Lehtimäen opisto och högst 4 400 studerandeveckor till Snellman-korkeakoulu, som är en läroanstalt för fritt bildningsarbete. Trots tim- eller studerandeveckokvoten får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut.

Förklaring:

Den beräknade fördelningen av statsandelar och statsunderstöd (euro)

  Statsandel Statsunderstöd Sammanlagt
       
Medborgarinstitut 85 856 000 3 158 000 89 014 000
Folkhögskolor 46 694 000 2 330 000 49 024 000
Studiecentraler 12 704 000 300 000 13 004 000
Sommaruniversitet 5 253 000 50 000 5 303 000
Sammanlagt 150 507 000 5 838 000 156 345 000

Anslaget används för uppdraget för läroanstalter för fritt bildningsarbete att i enlighet med principen om livslångt lärande ordna utbildning som stöder ett enhetligt samhälle, jämlikhet och aktivt medborgarskap. Tyngdpunkten för statsunderstöden ligger på att stödja den strukturella utvecklingen av det fria bildningsarbetet, kvaliteten och verkningsfullheten samt möjligheterna till utbildning för målgrupper som är utbildningspolitiskt viktiga. Understöden i form av studiesedlar inom ungdomsgarantin riktas till utbildning som förbättrar studiefärdigheterna och språkkunskaperna hos unga invandrare.

Genomsnittliga pris per enhet som använts vid dimensioneringen av anslaget

   
Medborgarinstitut 83,51 euro/
undervisningstimme
Folkhögskolor 299,51 euro/
studerandevecka
Studiecentraler  
  studiecirkelverksamhet 4 euro/
studiecirkeltimme
  studieverksamhet 108,05 euro/
undervisningstimme
Sommaruniversitet 157,96 euro/
undervisningstimme

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsutgift -200
Förändring i kostnadsnivån (+1,1 %) 1 727
Sparbeslut -10 000
Sammanlagt -8 473

2015 budget 156 345 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget 164 818 000
2013 bokslut 164 827 020