Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

21. Utvecklande av vuxenutbildningen (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 6 440 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och understöd för nationell forsknings-, utvecklings- och försöksverksamhet i anslutning till vuxenutbildningspolitik, vuxenstudier, examenssystem, utbildningsutbud och livslångt lärande samt till utveckling av utbildningen för invandrare och utveckling av informations- och rådgivningstjänsterna samt handledningen inom vuxenutbildningen

2) till betalning av utgifter och understöd för andra EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna och till kostnader för det nationella genomförandet av OECD:s internationella undersökning som mäter vuxnas kunnande (PIAAC)

3) till utvecklande av specialiseringsutbildningen vid högskolorna och till stödåtgärder under övergångsperioden

4) till betalning av löneutgifter för personal i en omfattning som motsvarar högst tolv årsverken.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till ändring av universitetslagen (558/2009) och yrkeshögskolelagen så att det i lagarna föreskrivs om sådana specialiseringsutbildningar som universiteten och yrkeshögskolorna ordnar för redan yrkesverksamma personer och som främjar professionell utveckling och specialisering. Avsikten är att med stöd av lagarna föreskriva om avgifterna för utbildningarna.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Utveckling av den yrkesinriktade vuxenutbildningen och läroavtalsutbildningen 310 000
Utveckling av vuxenutbildningen vid högskolor 240 000
Utveckling av det fria bildningsarbetet och av den allmänbildande vuxenutbildningen 240 000
Utveckling av utbildningen för invandrare 190 000
Utveckling av informations- och rådgivningstjänsterna samt handledningen för livslångt lärande 150 000
Forskning, utvärdering och uppföljning av vuxenutbildningen och livslångt lärande (inkl. PIAAC, undersökningen av vuxnas kunnande) 750 000
EU-samarbete och internationellt samarbete i anslutning till vuxenutbildning och livslångt lärande 390 000
Övrig utveckling av livslångt lärande och systemet för vuxenutbildning 170 000
Utveckling av specialiseringsutbildningen vid högskolorna och stödåtgärder under övergångsperioden 4 000 000
   
Sammanlagt 6 440 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Antagningstjänster (överföring till moment 29.01.02) -70
Överföring från moment 29.30.32 (varav 1 miljon euro tilläggsbudget 2014) 4 000
Sparbeslut -500
Sammanlagt 3 430

2015 budget 6 440 000
2014 I tilläggsb. 1 000 000
2014 budget 3 010 000
2013 bokslut 4 010 000