Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete

Statsbudgeten 2015

20. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 21 647 000 euro.

Anslaget får användas

1) till personal- och tilläggsutbildning för personalen inom undervisningsväsendet samt till uppföljning och utvärdering av utbildningen

2) till utvecklande av yrkesexamina och språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer, utvecklande av ett register över rättstolkar samt till examensmästarutbildning

3) till utbildning för specialgrupper

4) till betalning av löneutgifter för personal i en omfattning som motsvarar högst sju årsverken.

Anslaget får också användas till betalning av överföringsutgifter.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
1. Undervisningsväsendets personalutbildning  
Personalutbildning i anslutning till allmänbildande utbildning, inkl. småbarnspedagogik 5 200 000
Personalutbildning i anslutning till yrkesutbildning 2 000 000
Personalutbildning i anslutning till vuxenutbildning och fritt bildningsarbete 1 100 000
Fortbildning av personal som förverkligas av regionalförvaltningen 700 000
Fortbildning som gäller hela undervisningsväsendets personal 500 000
Kostnader för delegationen för undervisningsväsendets personalutbildning samt utvecklande av uppföljningen och utvärderingen av undervisningsväsendets personalutbildning 228 000
Utbildning av undervisningspersonal med invandrarbakgrund samt stödpersonal inom undervisningen (Specima) 1 500 000
Specialiseringsutbildning för undervisningspersonal 1 600 000
Programmet Kunnig (Osaava) för personal inom undervisningsväsendet (inkl. TALIS 2013) 6 000 000
Sammanlagt 18 828 000
   
2. Utvecklande och anordnande av yrkes- och språkexamina  
Utvecklande och anordnande av yrkesexamina 1 395 000
Upprätthållande och utvecklande av systemet med fristående examina 400 000
Utvecklande och anordnande av språkexamina 372 000
Utvecklande av ett register över rättstolkar 50 000
Utvecklande av examenssystemet för auktoriserade translatorer 102 000
Sammanlagt 2 319 000
   
3. Utbildning för specialgrupper  
Undervisning för utlänningar som är bosatta i Finland 500 000
Sammanlagt 500 000
   
Alla sammanlagt 21 647 000

År 2015 deltar sammanlagt ca 60 000 personer under en kort eller längre tid i statsfinansierad personalutbildning för personal på grundstadiet och andra stadiet samt inom den yrkesinriktade vuxenutbildningen och det fria bildningsarbetet. För att säkerställa yrkeskompetensen hos personalen inom undervisningsväsendet fortsätter programmet Kunnig (Osaava), som syftar till att främja längre arbetskarriärer, öka den yrkesinriktade utvecklingen, förbättra arbetsförhållandena och främja deltagandet i utbildning. Undervisningspersonalens digitala färdigheter utvecklas. Åtgärder för att utveckla det register över rättstolkar som avses i direktiv 2010/64/EU inleds.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Omfördelning -1 500
Sammanlagt -1 500

2015 budget 21 647 000
2014 budget 23 147 000
2013 bokslut 25 347 000