Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2015

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 441 261 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandel enligt lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009)

2) till utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna

3) till ett belopp av högst 30 000 000 euro för betalning av sådana statsandelar och statsunderstöd enligt lagarna om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998 och 1705/2009) som beviljats före 2015 för anläggningsprojekt som gäller läroanstalter.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (1 000 euro)

   
Statsandel för kommunal basservice
Kalkylerade kostnader 25 600 814
— åldersstruktur 18 053 725
— sjukfrekvens 6 090 740
— arbetslöshet 477 732
— tvåspråkighet 91 680
— inslag av främmande modersmål 522 868
— boendetäthet 188 135
— skärgårdsområde 14 324
— utbildningsbakgrund 161 610
   
Kommunernas finansieringsandel -19 093 193
Statsandel 6 507 621
   
Tilläggsdelar 310 891
   
På skatteinkomsterna baserad utjämning av statsandelarna 674 874
   
Utjämning av systemförändringar 2015 27 022
   
Övergångsarrangemang för hemkommunsersättningen i anslutning till statsandelsreformen 1 628
   
Hemkommunsersättning till 6—15-åringar som saknar hemkommun (staten ersätter) 2 302
   
Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt 5 246
   
Ökningar och minskningar av statsandelen 911 677
Sammanlagt 8 441 261

Statsandelsprocenten för kommunal basservice är 25,42. En justering av kostnadsnivån med 0,6 % har gjorts i statsandelarna. Det invånarantal som ligger till grund för statsandelarna var 5 422 604 vid årsskiftet 2013/2014.

Regeringspropositioner som hänför sig till dimensioneringen av anslaget

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om en sådan ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice att bestämningsgrunderna för statsandelen ses över på så sätt att de nuvarande, separata statsandelsgrunder som omfattar bestämningsgrunderna för den allmänna delen, social- och hälsovården, förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt allmänna bibliotek liksom även bestämningsgrunderna för grundläggande konstundervisning och allmän kulturverksamhet slopas. Samtidigt minskar man antalet bestämningsgrunder, avlägsnar överlappningar och slopar graderingar av bestämningsgrunderna. Propositionen har inga konsekvenser för dimensioneringen av anslaget under momentet. Avsikten är att reformen ska träda i kraft vid ingången av 2015.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice så att statsandelsprocenten för kommunal basservice ändras från 29,57 % till 25,42 % år 2015. I ändringen har som avdrag beaktats 2,88 procentenheter i anslutning till reformen av statsandelssystemet. I ändringen har som avdrag beaktats 0,73 procentenheter i anslutning till sänkningen av statsandelen med 188 000 000 euro. I ändringen har som avdrag beaktats 0,64 procentenheter i anslutning till överföringen av 163 658 000 euro till moment 29.40.55. Överföringen hänför sig till reformen av finansieringen av yrkeshögskolorna. I ändringen har som avdrag beaktats 0,16 procentenheter i anslutning till en besparing på 40 000 000 euro som motsvarar höjningen av klientavgifterna. I ändringen har som avdrag beaktats 0,02 procentenheter i anslutning till överföringen av skyddshemsverksamheten till staten. I ändringen har dessutom som avdrag beaktats 0,08 procentenheter i anslutning till slopandet av den behovsprövade höjningen av statsandelen. I ändringen har som tillägg beaktats 0,27 procentenheter i anslutning till en ökning av statsandelen med 70 000 000 euro vilket motsvarar intäkterna från avfallsskatten. I ändringen har som tillägg beaktats 0,05 procentenheter i anslutning till genomförandet av den s.k. äldreomsorgslagen på så sätt att statsandelen är 54,3 %. I ändringen har som tillägg beaktats 0,04 procentenheter i anslutning till genomförandet av till övriga delar nya och utvidgade uppgifter så att statsandelen är 50 %. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 322 158 000 euro på grund av lagändringen.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen (710/1982). Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 9 400 000 euro på grund av lagändringen.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om barndagvård (36/1973). Den subjektiva rätten till dagvård begränsas i enlighet med regeringens strukturpolitiska program till halvdagsvård på ett sätt som beaktar sociala skäl, när en förälder är hemma på grund av moderskaps-, faderskaps-, föräldra- eller vårdledighet eller med hjälp av stöd för hemvård. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 6 012 000 euro på grund av lagändringen.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning (628/1998). Genom ändringen ses minimigruppstorleken inom undervisning i andra ämnen än evangelisk-luthersk religion och ortodox religion samt livsåskådningskunskap över inom den grundläggande utbildningen. Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 127 000 euro på grund av lagändringen.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till läropliktslag och ändring av vissa lagar som har samband med den. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 175 000 euro på grund av lagändringen.

Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen, beräkningsgrunder (1 000 euro)

Grundpris Kalkylerad kostnad
Enligt åldersstruktur  
— 0—5-åringar (8 484,92 euro/inv.) 3 073 399
— 6-åringar (8 940,00 euro/inv.) 536 820
— 7—12-åringar (7 266,05 euro/inv.) 2 550 936
— 13—15-åringar (12 471,90 euro/inv.) 2 185 014
— 16—18-åringar (3 975,89 euro/inv.) 743 528
— 19—64-åringar (1 035,28 euro/inv.) 3 350 390
— 65—74-åringar (2 129,17 euro/inv.) 1 253 828
— 75—84-åringar (5 717,11 euro/inv.) 1 907 542
— 85-åringar och äldre (19 112,65 euro/inv.) 2 452 268
Enligt sjukfrekvens (1 125,29 euro/inv.) 6 090 740
Enligt arbetslöshet (87,44 euro/inv.) 477 732
Enligt tvåspråkighet (269,61 euro/inv.) 91 680
Enligt inslag av främmande modersmål (1 893,80 euro/inv.) 522 868
Enligt boendetäthet (38,10 euro/inv.) 188 135
Enligt karaktären av skärgård (371,08 euro/inv.) 14 324
Enligt utbildningsbakgrund (409,82 euro/inv.) 161 610
Sammanlagt 25 600 814

Kommunernas finansieringsandel

   
Invånarantal 5 422 604
Finansieringsandel, euro/inv. 3 521,07
Finansieringsandel, 1 000 euro 19 093 193

Tilläggsdelar för fjärrorter och för kommuner inom samernas hembygdsområde samt på basis av självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser (1 000 euro)

   
Grundpris  
För fjärrorter (207,12 euro/inv.) 113 232
Enligt självförsörjningsgraden i fråga om arbetsplatser (62,86 euro/inv.) 194 071
För kommuner inom samernas hembygdsområde (2 630,69 euro/inv.) 3 588
Sammanlagt 310 891

På skatteinkomsterna baserad utjämning av statsandelarna (1 000 euro)

Tillägg Avdrag Netto
     
1 253 275 -578 401 674 874

Utjämning av systemförändringar 2015 (1 000 euro)

Tillägg Avdrag Netto
     
125 096 -98 074 27 022
     
Övergångsarrangemang för hemkommunsersättningen i anslutning till statsandelsreformen   1 628

Andra minskningar och ökningar av statsandelen (1 000 euro)

   
Minskning av statsandelen  
— förändrad prissättning på standardutlämnanden av uppgifter -1 301
— finansiering av sjukvårds- och läkarhelikopterverksamhet -22 233
— finansiering av statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt -4 748
— överföring till moment 29.01.02 -2 006
— avdrag i anslutning till systemförändringarnas kostnadsneutralitet -27 022
— finansiering, i anslutning till statsandelsreformen, av utjämningssystemet för privata utbildningsanordnares hemkommunsersättning -1 628
Minskningar, sammanlagt -58 938
   
Ökningar av statsandelen  
— korrigeringspost för arbetsmarknadsstödet 29 549
— utjämning av systemförändringar 2010 497
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2010 375 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2011 129 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2012 299 000
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2013 11 500
— kompensation för förlorade skatteinkomster 2014 9 500
— ändringar i beskattningsgrunderna 2015 83 000
— tillägg för landskapsförbundens uppgifter 488
— överföring av statsunderstöd för anläggningskostnader för läroanstalter 30 000
— utjämningens neutralitet 3 081
Ökningar, sammanlagt 970 615

Annan finansiering (1 000 euro)

   
Hemkommunsersättning för 6—15-åringar som saknar hemkommun 2 302
Privata utbildningsanordnare och universitet, mervärdesskatt 5 246

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Antagningstjänster (överföring till moment 29.01.02) 822
Avdrag i anslutning till höjningen av klientavgifterna inom social- och hälsovården -40 000
Barnskyddslagen 5 350
Begränsning av den subjektiva rätten till dagvård -6 012
Finansiering, i anslutning till statsandelsreformen, av utjämningssystemet för privata utbildningsanordnares hemkommunsersättning -1 628
Förändringar i invånarantal och bestämningsfaktorer 59 886
Genomförande av ändringarna i socialvårdslagen 9 400
Indexhöjning 42 524
Lagen om elev- och studerandevård 4 650
Minskning av statsandelen -188 000
Pengar för renovering av skolbyggnader -12 100
Reformen av finansieringen av yrkeshögskolorna (överföring till moment 29.40.55) -163 658
Skyddshemsverksamhet (överföring till moment 33.60.52) -4 000
Skärpta grunder för undervisningen i religion och livsåskådningskunskap -127
Slopandet av den behovsprövade höjningen av kommunernas statsandel -20 000
Sparåtgärder inom tandvården för vuxna -859
Statsunderstöd för anläggningskostnader för läroanstalter (överföring från moment 29.10.34) 42 100
Återbetalning av underhållsstöd som återkrävts -6 964
Ändringar i beskattningsgrunderna 73 500
Överföring från moment 28.90.20 3 765
Övergångsarrangemang för hemkommunsersättningen i anslutning till statsandelsreformen 1 628
Övriga ändringar 819
Äldreomsorgslagen 27 500
Sammanlagt -171 404

2015 budget 8 441 261 000
2014 I tilläggsb. 8 816 000
2014 budget 8 612 665 000
2013 bokslut 8 676 001 810