Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2015

20. Statens och kommunernas gemensamma datasystemprojekt (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 9 465 000 euro.

Anslaget får användas

1) till planering och anskaffning av statens och kommunernas gemensamma elektroniska ärendehanteringstjänster och datasystemlösningar samt till de kostnader som föranleds av stödet till kunderna i samband med det centraliserade ibruktagandet av dessa

2) för utvecklingsprojekt som hänför sig till informationstekniken i kommunerna och som förbättrar förutsättningarna för att utnyttja kommunernas dataarkiv samt till ordnandet av datateknisk service och till stöd för införandet av redan genomförda lösningar

3) till statsunderstöd enligt prövning och till betalning av projekt som godkänts och finansierats av EU

4) till annan gemensam utveckling av den offentliga informationsförvaltningen

5) till avlönande av personal motsvarande högst 30 årsverken per år för planeringen och genomförandet av servicehelheterna och de särskilda projekten inom ramen för SADe-programmet samt för projektstyrningen av programmet högst till utgången av programperioden

6) till avlönande av visstidsanställd personal motsvarande högst tre årsverken för styrningsuppgifter inom IKT-förändringsstödet i anslutning till kommunreformen och för uppgifter som hänför sig till ett utvecklingsprogram för kommunernas ekonomi- och verksamhetsuppgifter, statistikföring och informationsförsörjning.

Förklaring:Med anslaget genomförs, i syfte att öka produktiviteten inom den offentliga förvaltningen, statens och kommunernas gemensamma projekt i överensstämmelse med riktlinjerna i det program som är avsett att påskynda elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe-programmet).

Målet för SADe-programmet är att tillhandahålla medborgare och företag nyttiga, smidiga och enkla elektroniska kommunikationstjänster inom den offentliga förvaltningen. Programmet tillhandahåller kundorienterade och interoperabla elektroniska servicehelheter som stärker kostnadseffektiviteten och kvaliteten inom den offentliga sektorn. Genomförandet av programmet hänför sig till de pågående stora utvecklingsåtgärderna inom den offentliga förvaltningen, såsom effektivitets- och resultatprogrammet, projektet för utvecklande av kundbetjäningen och kommun- och servicestrukturreformen. Programmets mandattid löper ut vid utgången av 2015. De personer som anställs med medel av anslaget arbetar som projektchefer och annan projektpersonal inom servicehelheterna i SADe-programmet och i särskilda projekt samt vid finansministeriet som projektpersonal i anslutning till styrningen av programmet under den tid programmet pågår.

Med anslaget stöds och påskyndas kommunernas informationsförvaltningsutveckling med målet att förbättra produktiviteten samt främja kommunernas och den offentliga förvaltningens gemensamma projekt för utvecklande av informationstekniken och införande av elektroniska verksamhetssätt. Med anslaget stöds det IKT-förändringsarbete inom kommunsektorn som hänför sig till kommun- och servicestrukturreformen.

Anslaget används till utarbetandet av JHS-rekommendationer för den offentliga förvaltningen och standarder som grundar sig på lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011) samt till annan gemensam utveckling av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen, såsom stöd för det centraliserade ibruktagandet av statens och kommunernas gemensamma IKT-lösningar och genomförandet av den offentliga förvaltningens IKT-strategi.

Anslaget får användas till att stödja och främja inledandet av den övergripande arkitekturen för den offentliga förvaltningen enligt lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen, genomförandet av arkitekturbeskrivningarna, ibruktagandet av arbetsredskap samt publiceringen av resultat för att uppnå de mål som uppställts för arkitekturarbetet och den nytta som eftersträvas med det.

Projekt och beräknad användning av anslaget (euro)

   
Projekt inom ramen för SADe-programmet 5 455 000
Projekt för utvecklande av kommunernas informationsteknik 3 960 000
Annat samarbete inom den offentliga förvaltningens informationsförvaltning 50 000
Sammanlagt 9 465 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Överföring till moment 28.90.30 -2 765
Omfördelning -2 000
Nivåförändring -2 765
Sammanlagt -7 530

2015 budget 9 465 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget 16 995 000
2013 bokslut 16 995 000