Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2015

03. Befolkningsregistercentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 8 314 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Funktionell effektivitet      
Produktivitet inom Informationstjänsten, 1 000 €/årsv. 424 410 410
Produktivitet inom Certifikattjänsten, 1 000 €/årsv. 337 338 338
       
Produktion och kvalitetsledning      
Riktigheten i elektronisk identitet, % 100 100 100
Dataenheter som överlämnats vid tillämpningsförfrågan, mn st. 11,6 11 11
Möjlighet att använda direktåtkomst
i befolkningsdatasystemet, %
99,86 99,95 99,95
Möjlighet att använda certifieringssystem, % 100 99,95 99,95
Flyttningsanmälan på internet, % 64 65 66
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken, centralen sammanlagt 120,5 118 115
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 10,2 9 9
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,41 3,40 3,45

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 30 804 24 016 24 414
Bruttoinkomster 15 004 14 200 16 100
Nettoutgifter 15 800 9 816 8 314
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 6 327    
— överförts till följande år 346    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) (Informationstjänsten)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 1 059 1 100 1 100
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 1 577 1 200 1 200
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -517 -100 -100
Kostnadsmotsvarighet, % 67 92 92
       
Företagsekonomiska prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 7 857 7 500 7 500
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 3 545 3 900 3 900
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 4 312 3 600 3 600
Kostnadsmotsvarighet, % 222 192 192

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) (Certifikattjänsten)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Offentligrättsliga prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 6 721 6 580 6 680
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 6 955 6 580 6 680
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -233 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 97 100 100
       
Företagsekonomiska prestationer      
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 1 041 1 100 1 100
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 1 142 1 100 1 100
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -101 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 91 100 100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Finansiering av Certifikattjänsten under ibruktagningsfasen, finansieringen 2014 -2 040
Käypä-projektet (överföring från moment 28.01.21) 900
Reformen av lagen om faderskap 100
Överföring av telefontjänsten för flyttanmälan från magistraterna (överföring från moment 28.40.02) 200
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -11
Indexhöjning av hyresutgifterna 4
Löneglidningsinbesparing -4
Lönejusteringar 9
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -41
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -91
Ytterligare besparing i omkostnaderna -98
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.) 250
Nivåförändring -680
Sammanlagt -1 502

2015 budget 8 314 000
2014 I tilläggsb. 200 000
2014 budget 9 816 000
2013 bokslut 9 819 000