Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2015

02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 044 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av omkostnader för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Kundtillfredsställelsen ökar   3,5  
Antal publikationer      
— internationella artiklar och artikelsamlingar, st. 22 22 23
— publikationer inom VATT:s egna publikationsserier, st. 45 45 45
— övriga publikationer, st. 38 39 39
       
Funktionell effektivitet      
Förändring av totalproduktivitetsindex, genomsnitt +1 %/år (medeltalet för 3 år)   1 1
Förändring av produktivitetsindexet för publicering, genomsnitt +1 %/år (medeltalet för 3 år)   1 1
VATT:s andel av kostnaderna för gemensam forskning, % 50 50 50
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken, årsv. 53 58 57
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 4,8 7 7
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro   3,5 3,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 5 381 5 471 5 324
Bruttoinkomster 1 106 1 280 1 280
Nettoutgifter 4 275 4 191 4 044
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 815    
— överförts till följande år 1 762    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utgifter för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken (överföring från moment 23.01.22) 100
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -6
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -62
Indexhöjning av hyresutgifterna 5
Löneglidningsinbesparing -9
Lönejusteringar 21
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -21
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22) -35
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50) -7
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -55
Ytterligare besparing i omkostnaderna -48
Nivåförändring -30
Sammanlagt -147

2015 budget 4 044 000
2014 budget 4 191 000
2013 bokslut 4 222 000