Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2015

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 337 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av vederlagsfria medlemsavgifter

2) till finansiering av statistiska projekt som hänför sig till medlemskapet i EU.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster

1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten

2) inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Antal offentliggöranden, st. 627 636 620
Antal verkställande tjänster, st. (över 500 €) 834 820 820
Andel offentliggöranden i rätt tid, % 97 98 98
Andel felfria offentliggöranden, % 94 96 97
Antal avtal om informationstjänster inom forskarservicen, st. 90 80 130
       
Funktionell effektivitet      
Produktivitetsförändring, % -0,1 2 0,5
De fasta kostnadernas andel av de totala kostnaderna, % 78 76 76
Produktionsutgifter per statistikuppgift som offentliggörs, 1 000 € 90 84 84
Kostnadsmotsvarighet för avgiftsbelagda tjänster, % 111 100 100
Andel som svarat via internetblanketter eller automatisk rapportering av alla svarande i insamling av företagsdata, % 79 90 95
       
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken vid centralen sammanlagt 842 838 802
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 9,8 10,0 9,5
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,41 3,48 3,50

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 60 915 62 154 59 887
Bruttoinkomster 10 052 10 700 9 550
Nettoutgifter 50 863 51 454 50 337
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 4 856    
— överförts till följande år 4 444    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 7 528 8 850 7 000
— övriga intäkter 567 150 5001)
Intäkter sammanlagt 8 095 9 000 7 500
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 7 259 9 000 7 500
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 836 - -
Kostnadsmotsvarighet, % 112 100 100

1) Övriga intäkter omfattar hyresinkomster från gränsbevakningsväsendet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Uppfyllande av bindande krav i EU-rättsakter 200
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprogr.), finansieringen 2014 -250
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprogr.), finansieringen 2015 150
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -72
Indexhöjning av hyresutgifterna 63
Löneglidningsinbesparing -107
Lönejusteringar 275
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -257
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -653
Ytterligare besparing i omkostnaderna -595
Nivåförändring 129
Sammanlagt -1 117

2015 budget 50 337 000
2014 I tilläggsb. 325 000
2014 budget 51 454 000
2013 bokslut 50 451 000