Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              01. Statskontorets omkostnader
              88. Senatfastigheter
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2015

88. SenatfastigheterPDF-versio

Under momentet beviljas inget anslag.

1. Servicemål och andra verksamhetsmål

Senatfastigheter är ett statligt affärsverk inom finansministeriets förvaltningsområde. Enligt lagen om statliga affärsverk (1062/2010) ska Senatfastigheter tillhandahålla lokalservice och andra tjänster i omedelbar anknytning till den för statliga ämbetsverk och inrättningar, fonder utanför statsbudgeten och andra statliga affärsverk liksom för riksdagen och för enheter som lyder under, står under tillsyn av eller verkar i anslutning till riksdagen samt sköta den statliga fastighetsförmögenhet som är i Senatfastigheters besittning. Affärsverket kan tillhandahålla tjänster också för sådana sammanslutningar vars verksamhet finansieras främst med anslag som tagits in i statsbudgeten.

2. Investeringar

Senatfastigheters investeringar får medföra utgifter på högst 270 miljoner euro år 2015. Dessutom får Senatfastigheter ingå förbindelser, som under de följande finansåren får medföra utgifter på högst 220 miljoner euro. Investeringarna koncentreras till grundliga renoveringar för att bibehålla byggnadsbeståndets värde och förbättra dess funktionsduglighet. I investeringsramen ingår inte markanvändningsavgifter och inte heller överlåtelseskatt.

Dessutom får Senatfastigheter utan krav på motsäkerhet ställa proprieborgen för dotterbolags lån till ett sammanlagt värde av högst 50 miljoner euro.

3. Upplåning

Senatfastigheter berättigas att i syfte att finansiera sin verksamhet år 2015 uppta lån enligt 5 § 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) till ett belopp av högst 50 miljoner euro netto.

Förklaring:Finansministeriet har med beaktande av servicemålen och andra mål för verksamheten preliminärt uppställt 98,5 miljoner euro som resultatmål för Senatfastigheters uthyrningsverksamhet år 2015.

År 2015 intäktsför Senatfastigheter i statsbudgeten sammanlagt 311,9 miljoner euro i form av intäktsföring av vinst från 2014, borgensavgifter och räntor och amorteringar på lån. I finansieringsplanen för 2015 har räntorna och amorteringarna på statens lån uppskattats till 94 miljoner euro, intäktsföringen av vinst till 210 miljoner euro och borgensavgifterna till 7,5 miljoner euro. Den upplåning som närmast behövs för finansiering av investeringarna uppgår till högst 50 miljoner euro netto och till högst 340 miljoner euro brutto.

Preliminär investeringsplan för 2015 som grundar sig på resultat- och finansieringsplanen (mn euro)

   
Investeringar i reparationer som förbättrar byggnadsbeståndets värde och användbarhet 180
Investeringar i nybyggnader 90
Sammanlagt 270

Tabell med jämförelsetal (inkl. försäljningsvinster och försäljningsförluster)

  2013
utfall
affärsverk
koncern 2014
prognos
affärsverk
koncern 2015
uppskattning
affärsverk
koncern
             
Omsättning, mn € 590 597 604 611 622 629
Övriga rörelseintäkter1) 40 40 21 21 50 50
Hyresbidrag, mn €2) 331   339   347  
— % av omsättningen av hyresverksamheten2) 57,5   57,7   57,4  
Rörelsevinst, mn € 172 168 177 173 201 197
— % av omsättningen 29,2 28,1 29,3 28,3 32,3 31,3
Räkenskapsperiodens resultat, mn € 122 130 127 132 148 153
— % av omsättningen 20,7 21,8 21,0 21,6 23,8 24,3
— % av grundkapitalet 18,2 19,4 18,8 19,6 22,0 22,7
Intäktsföring i statsbudgeten, mn € 120   140   210  
Nettoavkastning, %2) 8,3   8,2   8,3  
Avkastning på investerat kapital, % av hela verksamheten 3,9 3,9 3,9 3,9 4,4 4,4
Avkastning på investerat kapital, % av uthyrningsverksamheten 3,0   3,7   3,5  
Avkastning på eget kapital, % 4,1 4,3 4,2 4,4 5,0 5,2
Soliditet, % 66,0 65,1 63,7 62,8 62,0 61,1
Balansomslutning, mn € 4 590 4 655 4 782 4 848 4 764 4 830
Investeringar, mn € 199,0   270,0   270,0  
Investeringar i % av omsättningen 33,7   44,7   43,4  
Antal anställda 273 276 274 277 280 283

1) Försäljningsvinsterna anges från och med den 1 januari 2014 inom övriga rörelseintäkter, ingick tidigare i omsättningen.

2) Nyckeltal för hyresverksamheten

Inkomstmoment gällande affärsverket (mn euro)

  2013
utfall
2014
prognos
2015
uppskattning
       
Intäktsföring under inkomstmoment      
12.28.99 Borgensavgifter 6,1 7,05 7,5
13.01.04 Räntor 19,7 20,5 15,9
13.05.01 Intäktsföring av vinst 120,0 140,0 210,0
15.01.02 Lån 72,3 78,6 78,5
Sammanlagt 218,1 246,1 311,9

2015 budget
2014 budget
2013 bokslut