Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              01. Statskontorets omkostnader
              88. Senatfastigheter
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2015

09. Omkostnader för Statens informations- och kommunikationstekniska center (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 000 000 euro.

Förklaring:Lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster (1226/2013) trädde i kraft den 1 januari 2014. Genom lagen skapas ramar för anordnandet av enhetlig produktion och användning av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster.

Servicecentret för statens gemensamma grundläggande informationsteknik- och informationssystemtjänster inledde sin verksamhet den 1 mars 2014. Till servicecentret sammanförs statsförvaltningens icke-branschspecifika IKT-tjänster. Överföringar görs från uppskattningsvis 80 ämbetsverk och inrättningar 2014—2015. De budgetändringar som krävs till följd av överföringarna av uppgifter från ämbetsverk och inrättningar sker kostnadsneutralt i ett senare skede. Inkomster och utgifter för servicecentrets löpande serviceverksamhet har nettobudgeterats under detta moment. Med hjälp av de inkomster av kundavgifter och andra inkomster som inflyter under momentet finansieras de löpande utgifterna för servicecentrets verksamhet. Anslaget ger det spelrum som servicecentrets prissättningspraxis förutsätter.

Mål för resultatet av verksamheten

  2014
mål
2015
mål
     
Produktion och kvalitetsledning    
Kundtillfredsställelse, skala 1—5 4,0 4,0
Funktionell effektivitet och serviceförmåga    
Arbetsstationstjänster Produktifieringen
av tjänster
har inletts
Tjänster har
produktifierats
Användartjänster Produktifieringen
av tjänster
har inletts
Tjänster har
produktifierats
Hantering och utvecklande av personalresurser    
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 8 8
Arbetstillfredsställelse (skala 1—5) 3,5 3,5
Årsverken 556 1 201

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
     
Bruttoutgifter 101 757 237 683
Bruttoinkomster 97 757 234 683
Nettoutgifter 4 000 3 000

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
     
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 97 757 234 683
     
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 101 757 237 683
     
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -4 000 -3 000
Kostnadsmotsvarighet, % 96 99

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -1 000
Sammanlagt -1 000

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget 3 000 000
2014 budget 4 000 000