Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              01. Statskontorets omkostnader
              88. Senatfastigheter
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2015

07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 000 000 euro.

Förklaring:Anslaget ger det spelrum som servicecentrets prissättningspraxis förutsätter. Målet för servicecentrets verksamhet är att kostnadsmotsvarigheten ska realiseras under reservationsanslagsperioden. Anslaget ska användas bara om inkomsterna av kundavgifter under ett enskilt budgetår inte räcker till för att täcka de utgifter som verksamheten medför.

Bruttoutgifterna omfattar en finansiell reserv på 2 415 000 euro för konkurrensutsättning och anskaffning av resehanteringssystem, kommunikationsportal och betalningssystem.

Mål för resultatet av verksamheten

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Produktion och kvalitetsledning      
Inköpsfakturor, st. 1 459 485 1 512 000 1 430 000
Försäljningsfakturor (alla), st. 434 893 595 000 595 000
Lönespecifikationer, st. 1 243 402 1 257 000 1 218 000
Administrering av anställningsförhållande (inledda och avslutade tjänsteperioder), st. 67 737 54 800 54 250
Kundtillfredsställelse 3,8 - 3,8
Funktionell effektivitet      
Inköpsfakturor, st./årsv. 12 042 12 500 12 800
Försäljningsfakturor (alla), st./årsv. 16 571 23 750 24 300
Lönespecifikationer, st./årsv., övriga 8 048 8 600 8 700
Lönespecifikationer, st./årsv., Kieku 3 525 3 800 4 400
Totalproduktivitetsindex (basåret 2011=100) 106,34 99,44 102,80
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken      
Basverksamhet 720,4 748 740
Ökat behov inom Kieku 2 6 4,5
Nya tjänster, ökat behov - 18 14
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 11,2 < 10 < 10
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,24 - 3,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 52 260 56 881 61 598
Bruttoinkomster 52 576 54 881 59 598
Nettoutgifter -316 2 000 2 000
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år -    
— överförts till följande år 2 000    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 52 516 56 566 59 598
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 54 726 56 566 61 598
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -2 210 - -2 000
Kostnadsmotsvarighet, % 96 100 97

2015 budget 2 000 000
2014 budget 2 000 000
2013 bokslut 1 684 363