Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              01. Statskontorets omkostnader
              88. Senatfastigheter
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2015

03. Omkostnader för finanscontrollerfunktionen (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 057 000 euro.

Förklaring:Målet för resultatet av verksamheten inom finanscontrollerfunktionen är att säkerställa att regeringens årsberättelse ger riktiga och tillräckliga uppgifter om statens resultat. Den interna kontrollen och riskhanteringen ska stärkas som ett led i processen med resultatstyrning och redovisningsskyldighet. Den revisionsmyndighet som finns i anslutning till finanscontrollerfunktionen ska utifrån de kontroller av system och projekt som myndigheten ansvarar för lämna en rapport till EU-kommissionen om hur strukturfondernas administrations- och kontrollsystem fungerar och göra en årlig sammanfattning enligt gemenskapens budgetförordning om de kontroller och förklaringar som strukturfonderna har tillgång till.

Mål för hantering och utvecklande av personalresurser

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Antal anställda, årsv. 10 10 10

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -2
Löneglidningsinbesparing -1
Lönejusteringar 3
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -5
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -15
Ytterligare besparing i omkostnaderna -13
Nivåförändring 199
Sammanlagt 166

2015 budget 1 057 000
2014 budget 891 000
2013 bokslut 1 089 000