Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
              88. Senatfastigheter
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2015

01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 28 080 000 euro.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

  2013
utfall
2014
mål
2015
mål
       
Effekt      
Skuldhantering, resultat > 0 > 0 > 0
       
Produktion och kvalitetsledning      
Medeltalen av de oviktade allmänna vitsorden för kundtillfredsställelsen, skala 4—10 7,8 7,5 7,5
Kostnadsmotsvarighet för Statskontorets avgiftsbelagda verksamhet, % > 90 > 90 > 80
Handläggningstiden för olycksfallsersättningar i 80 % av besluten, dagar 73 24 21
Handläggningstiden för rättelser av livränta, mån. 2,1 1,5 1,5
Handläggningstiden för brottsskadeersättningar, mån. 5,6 6 6
Uppföljning av användningen av Suomi.fi, antalet besök/mån. 226 800 230 000 245 000
Funktionell effektivitet      
Grad av spridning för den elektroniska ekonomi- och personalförvaltningen, % 90 90 90
Grad av spridning för Kieku, årsv. vid de räkenskapsverk som infört det 13 000 17 850 42 000
Hantering och utvecklande av personalresurser      
Årsverken under omkostnadsmomentet, årsv. 326 299 297
Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 10,8 8 8
Arbetstillfredsställelseindex, VM Baro, skala 1—5 3,2 3,6 3,6

Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats inkomsterna av avgiftsbelagd verksamhet.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 37 608 44 039 44 458
Bruttoinkomster 9 504 13 422 16 378
Nettoutgifter 28 104 30 617 28 080
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 1 570    
— överförts till följande år 5 322    

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten      
— intäkter av försäljningen av prestationer 5 748 5 012 4 668
— övriga intäkter 3 716 8 409 11 710
Intäkter sammanlagt 9 464 13 422 16 378
       
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten      
— särkostnader 5 306 9 540 12 562
— andel av samkostnaderna 4 514 5 176 6 884
Kostnader sammanlagt 9 820 14 716 19 446
       
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -356 -1 295 -3 068
Kostnadsmotsvarighet, % 96 91 84

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Inkomster av den samfinansierade verksamheten, finansiering från andra statliga ämbetsverk 21 578 19 910 15 590
       
Totala kostnader för projekt 17 539 14 648 9 763
       
Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) 4 039 5 262 5 827
Självfinansieringsandel, % 23 36 60

I kalkylen ingår poster med särskild finansiering som aktiveras i balansräkningen till ett belopp av 9,1 miljoner euro år 2013, 9,9 miljoner euro år 2014 och 9,2 miljoner euro år 2015.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring från moment 23.01.01, 25.01.01, 26.01.01, 27.01.01, 28.01.01, 29.01.01, 30.01.01, 32.01.01, 33.01.01, 35.01.01) 52
Tryggande av verksamheten (överföring av engångsnatur till moment 28.10.01) -1 000
Tryggande av verksamheten (överföring från moment 28.01.21) 1 000
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -41
Indexhöjning av hyresutgifterna 35
Löneglidningsinbesparing -48
Lönejusteringar 128
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -148
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -360
Ytterligare besparing i omkostnaderna -332
Nivåförändring -1 823
Sammanlagt -2 537

2015 budget 28 080 000
2014 budget 30 617 000
2013 bokslut 31 856 000