Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Militärt försvar
         30. Militär krishantering
              95. Kursfluktuationer

Statsbudgeten 2015

30. Militär krishanteringPDF-versio

Förklaring:Under moment 24.10.20 i utrikesministeriets huvudtitel budgeteras anslagen för underhållsutgifter för de finska krishanteringstrupperna (inkluderar utgifter för EU:s stridsgrupper under utbildnings- och beredskapstiden samt löneutgifter för insatser). Anslagen för materiel- och förvaltningsutgifter för den militära krishanteringen samt för utgifter för observatörsverksamhet budgeteras under moment 27.30.20 i försvarsministeriets huvudtitel.

Krishantering är ett viktigt säkerhets- och försvarspolitiskt instrument med vars hjälp Finlands säkerhet och stabiliteten i konfliktområden i världen främjas. Försvarsmaktens deltagande i internationell militär krishantering är en del av försvarsmaktens verksamhet och kapacitetsutveckling. För internationell militär krishantering använder försvarsmakten samma kapaciteter som för Finlands försvar. Kapaciteterna bör kunna användas för olika organisationers insatser som är krävande och som ska inledas snabbt. Försvarsmakten utvecklar beredskapen att också delta i utbildnings-, rådgivnings- och stöduppdrag i krisområden.

Resultatmål för verksamheten

För den militära krishanteringen ställs följande preliminära resultatmål som främjar de samhälleliga effektmål för förvaltningsområdet som anges i motiveringen till huvudtiteln:

Stärkande av den internationella säkerheten
  • — Försvarsmakten har utfört de krishanteringsuppdrag som den har tilldelats.
  • — För den militära krishanteringen använder försvarsmakten i första hand sådana enheter som har utvärderats i styrkeregistret.
  • — Kapaciteten bör kunna användas för olika organisationers insatser som är krävande och som ska inledas snabbt.

Utgifter för militär krishantering (mn euro)

  20131)
utfall
2014
prognos
2015
uppskattning
       
Underhållsutgifter för de finska krishanteringsstyrkorna (UM) 43,4 56,3 34,6
Utrustnings- och underhållsutgifter för militär krishantering (FSM) 49,3 60,1 37,5
Sammanlagt 92,7 116,4 72,1

1) Utfall enligt kassaprincipen år 2013. Inkluderar varken utgifter för anskaffning av sådan materiel för det nationella försvaret som använts för krishantering eller mervärdesskatteutgifter. Krishanteringsstyrkornas kapacitet grundar sig i huvudsak på det nationella försvarets materiel, som kompletteras med sådan specialmateriel som omständigheterna och uppgifterna kräver och som skaffas med anslag under moment 27.30.20.

20. Utrustnings- och förvaltningsutgifter för militär krishantering (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 37 518 000 euro.

Anslaget får användas till

1) betalning av utgifter under utbildningstiden för löner, flyttning och boende för EU:s stridsgrupper samt till överföringsersättningar

2) betalning av löner och nationellt dagtraktamente till militärobservatörer

3) betalning av löne-, utbildnings-, underhålls-, utrustnings-, förvaltningsutgifter och andra konsumtionsutgifter för beredskapstrupper och betalning av utgifter för internationella kurser i krishantering

4) betalning av resekostnader, hälsovårds-, transport-, utrustnings-, underhålls-, representations- och förvaltningsutgifter för de finska krishanteringstrupperna

5) utgifter för utrustande av trupper som Finland utser för internationell krishantering

6) utbildning som ges inom ramen för det internationella krishanteringssamarbetet och materielkostnader i anslutning till den samt sådant understöd inom försvarssektorn som ges enskilda länder inom ramen för det internationella krishanteringsarbetet samt stabiliseringsuppdrag efter konflikter

7) materiellt stöd för sådana internationella krishanteringsinsatser till vilka Finland inte sänder personal eller i övrigt deltar i

8) betalning av administrativa utgifter för Finlands finansiella bidrag till lufttransportarrangemanget enligt SALIS-avtalet

9) betalning av administrativa kostnader och driftskostnader som föranleds av Strategic Airlift Capability (SAC) - avtalet

10) utgifter som föranleds av Finlands bidrag till den internationella helikopterfonden.

Dispositionsplan (euro)

     
01. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Kosovo (KFOR-insatsen) 830 000
02. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Bosnien och Hercegovina (EUFOR/ALTHEA-insatsen) 275 000
03. Utgifter för militärobservatörsverksamheten 3 191 000
04. Utgifter för Finlands krishanteringsstyrka i Afghanistan (ISAF-insatsen) 7 105 000
06. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Liberia (UNMIL-insatsen) 78 000
07. Gemensamma utgifter för krishanteringsinsatser 5 867 000
08. Programmet för utvecklande av styrkor för krishantering 9 500 000
09. Utgifter under utbildningstiden för löner, flyttning och boende för EU:s stridsgrupper samt för överföringsersättningar 82 000
11. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Somalia 396 000
13. Utgifter för Atalanta-insatsen 250 000
15. Utgifter för krishanteringsinsatsen i Libanon 6 316 000
16. Utgifter för utbildningsinsatsen EUTM Mali 449 000
17. Utgifter för FN-insatsen i Mali (MINUSMA) 240 000
20. I reserv för merutgifter för pågående insatser eller för förlängning av dem, för utgifter som föranleds av den internationella helikopterfonden, för eventuella nya krishanteringsinsatser samt för andra utgifter för krishantering 2 939 000
Sammanlagt 37 518 000

Förklaring:Anslagen har dimensionerats enligt numerären av och uppgifterna inom de finländska krishanteringsstyrkorna, med beaktande av de krishanteringsinsatser som Finland sannolikt kommer att delta i år 2015. Personalen i dessa insatser beräknas uppgå till ca 298 årsverken. Ersättningarna för kostnader som hänför sig till militär krishantering och övriga inkomster intäktsförs under moment 12.27.99.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anpassningsåtgärder -7 000
Föregripande justering av kostnadsnivån (1,5 %) 702
Minskning av reservkvoten -3 000
Utgiftsbesparing för förvaltningsområdet -13 250
Sammanlagt -22 548

2015 budget 37 518 000
2014 I tilläggsb. -2 800 000
2014 budget 60 066 000
2013 bokslut 61 478 000

95. Kursfluktuationer (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 000 euro.

Anslaget får användas till de kursdifferenser som uppkommer vid fakturering av utgifterna inom försvarsministeriets förvaltningsområde för de finska krishanteringstrupperna.


2015 budget 10 000
2014 budget 10 000
2013 bokslut 8 085